lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Quasi restauració//Almost restoration//Casi restauración.

restauración-patrimonio-cultural

Quan una casa està molt bruta, primer de tot anem a treure la brutícia més gran i no podem aturar-nos en els detalls.

BENEDICCIÓ 25/4/19:  *Que tingueu pensaments purs i positius de vosaltres mateixos i transformeu les vostres debilitats subtils pensant en elles.*

No es pot anar a la profunditat de la neteja quan hi ha tanta brutícia que ni tan sols ens deixa veure els colors genuïns d’allò que estem netejant. Fins i tot, si fa molt de temps que una casa no s’ha netejat, la pàtina del pas del temps ho ha cobert tot; ens haurem acostumat a veure-ho així; creurem que no té un altre color que aquell que hi ha superficialment. Per això, quan pensem en fer “neteja” en nosaltres mateixos, hem de començar pels grans errors que fem, aquells que son tan evidents. Quan els haguem rectificat serà el moment d’anar a la profunditat, doncs la “brutícia grossa” ja no ens impedirà veure les immundícies més subtils, que “fregant” una mica més ens deixarà veure el nostre “color genuí”, allò més pur que hi ha en nosaltres mateixos. Talment.., com la restauració d’una obra d’art.

27JUL18JULIASAEZ_MaraLpezdeCastro__720_

Almost restoration

When a house is very dirty, first of all we will remove the biggest dirt and we can not stop in the details.

BLESSING 04/25/19:  * May you have pure and positive thoughts of yourselves and transform your subtle weaknesses by thinking of them. *

You can not go to the depth of cleaning when there is so much dirt that it does not even let us see the genuine colors of what we are cleaning. Even if a house has not been cleaned for a long time, the patina of time has covered everything; we will have become accustomed to seeing it like that; we will believe that it has no other color than the superficial one. That’s why, when we think about doing “cleansing” in ourselves, we have to start with the big mistakes we make, those that are so obvious. When we have rectified it, it will be time to go deep, because the “gross dirt” will no longer prevent us from seeing the most subtle filth, that, “rubbing” a little more will let us see our “genuine color”, the purest thing there is in ourself. Like.., the restoration of a work of art.

102333774_1280x720

Casi restauración

Cuando una casa está muy sucia, antes que nada vamos a quitar la suciedad más grande y no podemos detenernos en los detalles.

BENDICIÓN 25/4/19:  * Que tengáis pensamientos puros y positivos de vosotros mismos y transformad vuestras debilidades sutiles pensando en ellas. *

No se puede ir a la profundidad de la limpieza cuando hay tanta suciedad que ni siquiera nos deja ver los colores genuinos de lo que estamos limpiando. Incluso, si hace mucho tiempo que una casa no se ha limpiado, la pátina del paso del tiempo lo ha cubierto todo; nos habremos acostumbrado a verlo así; creeremos que no tiene otro color que el que hay superficialmente. Por eso, cuando pensamos en hacer “limpieza” en nosotros mismos, tenemos que empezar por los grandes errores que hacemos, aquellos que son tan evidentes. Cuando los hayamos rectificado será el momento de ir a la profundidad, pues la “suciedad gorda” ya no nos impedirá ver las inmundicias más sutiles, que “frotando” un poco más nos dejará ver nuestro “color genuino”, lo más puro que hay en nosotros mismos. Al igual .., que la restauración de una obra de arte.

qui-soc minimini 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: