lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Caducitat i felicitat//Expiration and happiness//Caducidad y felicidad.

fall-leaves-hq-760x475@2x

Mentre vivim en aquest món tangible on tot té un principi i un final, hem de ser conscients que tot el que obtenim d’ell, o dels demés, té data de caducitat.

Si la nostra felicitat la assentem sobre aquesta base, és obvi que també serà perible (caducarà); després no ens hem de sorprendre si ens sentim buits. Allò que no caduca mai és a dins nostre, l’ànima, l’ésser.

El nostre embolcall es fondrà en la matèria perquè és matèria fungible, sotmès al desgast físic, però l’esperit és etern. Si recordem l’estat que teníem quan érem petits, tot just abans d’involucrar-nos en el tren de la vida, descobrirem davall de totes aquestes etapes viscudes, que com fulles seques s’han anat dipositant al seu damunt,  descobrirem que encara està intacte, som el mateix ésser que es meravellava per tot, fins i tot de com es feia la llum només prement l’interruptor.

Aquest ésser que som és només llum, energia subtil, que pot obtenir tot el que li manca en aquest món físic, seguretat, amor espiritual, benestar espiritual.., d’un altre Ésser que mai perd la consciència de ser Llum, se l’ha anomenat Déu. En el silenci mental d’uns instants, mentre ens connectem amb la nostra energia subtil de ser una ànima, el vincle amb aquest Ésser Subtil es pot fer possible i d’Ell ho podem obtenir tot, espiritualment parlant. Aquesta és la veritable base de la felicitat que no pot minvar mentre siguem conscients de que som un tàndem: cos i esperit.

Expiration and happiness

Dead leaves

Dead leaves in autumn

While we live in this tangible world where everything has a beginning and an end, we must be aware that everything we get from it, or from others, has an expiration date.

If we settle our happiness on this basis, it is obvious that it will also be perishable (it will expire); then, do not to be surprised us if we feel empty. What does not expire is inside us, the soul, the being.

Our wrapping will melt in the matter because it is fungible matter, subject to physical wear and tear, but the spirit is eternal. If we remember the state we had when we were little, just before getting involved in the train of life, we will discover under all those lived stages, that, like dry leaves have been deposited on it, we will discover that it is still intact, we are the same being who marveled at everything, including how the light was made just by pressing the switch.

This being that we are is only light, subtle energy, which can obtain all that it lacks in this physical world, security, spiritual love, spiritual well-being …, from another Being who never loses consciousness of being Light, has been called God. In the mental silence of a instant, while we connect with our subtle energy of being a soul, the link with that Subtle Being can be made possible and from Him we can obtain everything, spiritually speaking. This is the true basis of happiness that can not diminish while we are aware that we are a tandem: body and spirit.

Caducidad y felicidad

img_la_importancia_de_retirar_las_hojas_del_suelo_del_jardin_877_600

Mientras vivimos en este mundo tangible donde todo tiene un principio y un final, debemos ser conscientes de que todo lo que obtenemos de él, o de los demás, tiene fecha de caducidad.

Si nuestra felicidad la asentamos sobre esta base, es obvio que también será perecedero (caducará); luego no hay que sorprenderse si nos sentimos vacíos. Lo que no caduca nunca está dentro nuestro, el alma, el ser.

Nuestra envoltura se fundirá en la materia porque es materia fungible, sometida al desgaste físico, pero el espíritu es eterno. Si recordamos el estado que teníamos cuando éramos pequeños, justo antes de involucrarnos en el tren de la vida, descubriremos debajo de todas estas etapas vividas, que, como hojas secas se han ido depositando sobre ella, descubriremos que aún está intacto, somos el mismo ser que se maravillaba por todo, incluso de cómo se hacía la luz sólo pulsando el interruptor.

Este ser que somos es sólo luz, energía sutil, que puede obtener todo lo que le falta en este mundo físico, seguridad, amor espiritual, bienestar espiritual .., de otro Ser que nunca pierde la conciencia de ser Luz, se le ha llamado Dios. En el silencio mental de unos instantes, mientras nos conectamos con nuestra energía sutil de ser un alma, el vínculo con ese Ser Sutil se puede hacer posible y de Él lo podemos obtener todo, espiritualmente hablando. Esta es la verdadera base de la felicidad que no puede mermar mientras seamos conscientes de que somos un tándem: cuerpo y espíritu.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: