lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Sóc l’aigua i sóc el riu//I am the water and I am the river//Soy el agua y soy el río.

Igual com el riu que mai porta la mateixa aigua però sempre és el riu, així mateix sóc jo, l’ésser<=>humà.

  1. Sóc el riu que condueix l’aigua a través de tot el trajecte cap al mar.
  2. Sóc l’aigua que flueix des del naixement, la deu, que l’alimenta la pluja, fins la mar.

Com a ànima eterna sóc el riu; com a experiència vital humana en el pla físic mentre estic en un cos, sóc l’aigua. I així vaig fluint en el cicle d’anar i venir, com l’aigua que es fon al mar, puja als núvols, torna a baixar i nodreix la font que vigoritza el riu.

El trajecte d’una fulla que sura des del brollador fins arribar a la desembocadura, és com l’experiència de l’ànima en el cos humà:

Comença al doll, el naixement, i en la seva singladura passa per tants viaranys.., per tants avatars… En un principi el viatge és tan sorprenent com vertiginós, i a mida que s’acosta al delta (vellesa) la velocitat amaina fins aturar-se i desaparèixer en la immensitat de l’oceà (la mor del cos). Després, com l’aigua que evapora el sol, s’incorpora al cicle i torna a arribar a la fontana en forma de pluja, l’esperit torna a prendre un nou cos, un nou vaixell, una nova fulla per tornar a començar l’experiència vital; la immortalitat de l’ànima.

I am the water and I am the river

Just like the river that never carries the same water but it is always the river, in likewise I am like this, the human<=>being.

  1. I am the river that carries the water through the entire journey to the sea.
  2. I am the water that flows from birth, the spring that it’s feeds by the rain, to the sea.

As an eternal soul I am the river; As a human life experience on the physical plane while I am in a body, I am the water. And so I go flowing in the cycle of coming and going, like the water that melts in the sea, goes up at the clouds, goes down again and nourishes the source that invigorates the river.

The trajectory of a leaf that floats from the source to the river mouth, is like the experience of the soul in the human body:

It begins at the source, the birth, and in its journey it goes through so many paths …, by of so many avatars … At first the journey is as surprising as vertiginous, and when it is approaching delta (old age) the speed diminishes until stop and disappear in the immensity of the ocean (the death of the body). Then, like the water that evaporates the sun, it joins the cycle and returns to the fountain in the form of rain, the spirit returns to take a new body, a new boat, a new leaf to start the life experience again; the immortality of the soul.

Soy el agua y soy el río

Igual como el río que nunca lleva la misma agua pero siempre es el río, así mismo soy yo, el ser<=>humano.

  1. Soy el río que conduce el agua a través de todo el trayecto hacia el mar.
  2. Soy el agua que fluye desde el nacimiento, el manantial, que lo alimenta la lluvia, hasta la mar.

Como alma eterna soy el río; como experiencia vital humana en el plano físico mientras estoy en un cuerpo, soy el agua. Y así voy fluyendo en el ciclo de ir y venir, como el agua que se funde en el mar, sube a las nubes, vuelve a bajar y nutre la fuente que vigoriza el río.

El trayecto de una hoja que flota desde el manantial hasta llegar a la desembocadura, es como la experiencia del alma en el cuerpo humano:

Comienza en la fuente, el nacimiento, y en su singladura pasa por tantos senderos.., por tantos avatares… En un principio el viaje es tan sorprendente como vertiginoso, y a medida que se acerca al delta (vejez) la velocidad amaina hasta detenerse y desaparecer en la inmensidad del océano (la muerte del cuerpo). Luego, como el agua que evapora el sol, se incorpora al ciclo y vuelve a llegar a la fontana en forma de lluvia, el espíritu vuelve a tomar un nuevo cuerpo, un nuevo barco, una nueva hoja para volver a empezar la experiencia vital; la inmortalidad del alma.

qui-soc minimini

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: