lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Cuinant “Torrades de sta. Teresa”//Cooking “Torrades de sta. Teresa”//Cocinando “Tostadas de sta. Teresa” Torrijas.

BArme Ritter 1

Quan ens posem a cuinar Torrades de Santa Teresa.., tot i que son molt bones, no ens oblidem pas que el suport és el pa sec.

Ara mateix, quan es cuinen les lleis d’un país, tampoc s’ha d’oblidar que és per a servir al poble, a la societat, i, el més important, a l’individu que el constitueix principalment. Ara, veient com reaccionen els que son a la cuina del poder, es diria que han oblidat que hi son per a servir a tothom, i que el pa sec l’han llançat a les escombraries jurídiques amb el lema de l’ús de la llei per a justificar desitjos injustificables personals.

Això em fa patir tal com em fa patir l’ús dels hàbitats dels orangutans, arrasant-ho tot per plantar les palmeres que donen l’oli a les multinacionals; el resultat és bo per a aquestes indústries, però no veuen més enllà, el resultat pel planeta; o.., potser sí que el veuen, però tant els hi fa. Aquesta política és la que em fa patir, i és la mateixa que veig en el líders polítics. I.., em fa patir perquè aquest és un comportament molt generalitzat; ja no es parla d’ideologia d’esquerres o de dretes o de centre, i es confon tot. Seria bo el fet d’eliminar etiquetes, si els que cuinen cuinessin per a tothom i no pel benefici d’ells mateixos.

Què passaria si en una pastisseria anunciessin unes bonissimes torrades de santa Teresa, i després, quan les haguessis comprat i menjat et trobessis que la seva ànima no és pa sec, sinó que és aire? De segur hi haurien reclamacions i voldríem que ens tornessin els diners. Es això el que em fa patir, perquè veig un reiterat entestament en seguir cuinant aire que no satisfà a ningú, només a les seves pròpies expectatives, i quan això succeeix.., ja en sabem el resultat, i aquest cop seria el tercer cop, i ja coneixem la dita: a la “tercera”, va la vençuda! Això em fa patir.

L’SLOGAN D’AVUI 17/5/19 ENS DONA LA MORALITAT:   *Seieu en el seient de l’amor i tot el treball dur acabarà automàticament*

Plantant la llavor de l’amor per la Humanitat i pel Planeta, hi haurà la possibilitat de canviar la deriva actual.

Cooking “Torrades de sta. Teresa” 

orangutan4

When we start cooking Torrijas .., although they are very good, we do not forget that the support is dry bread.

Right now, when the laws of a country are being cooked, we must not forget that it is to serve the people, society, and, most importantly, the individual who constitutes it principally. Now, seeing how those who are in the kitchen of power react, one would say that they have forgotten that they are here to serve everyone, and that dry bread has been thrown into the juridical garbage with the slogan of the use of the law to justify unjustifiable desires personal.

This makes me suffer just as the use of the orangutans’ habitats makes me suffer, devastating everything to plant the palm trees that give the oil to the multinationals; the result is good for these industries, but they do not see beyond, the result for the planet; or …, maybe they see it, but it do not care. This policy is what makes me suffer, and it is the same that I see in political leaders. And .., it makes me suffer because this is a very generalized behavior; There is no longer talk of ideology of the left or of the right or of the center, and everything is confused. It would be good to eliminate labels if those who cook cooked for everyone and not for the benefit of themselves.

What would happen if in a bakery they announced some great toasts of Santa Teresa, and then, when you had bought and eaten them, you would find that its soul is not dry bread, but air? Surely there would be claims and we would like to get the money back. This is what makes me suffer, because I see a repeated persistence to continue cooking air that does not satisfy anyone; only to his own expectations, and when this happens …, we already know the result, and this time it would be the third time, and we already know the saying: at the third time… This makes me suffer.

THE SLOGAN OF TODAY 5/17/19 GIVE US THE MORALITY: * Sit in the seat of love and all the hard work will end automatically *

By planting the seed of love for Humanity and for the Planet, there will be the possibility of changing the current drift.

Cocinando “Tostadas de sta. Teresa” Torrijas

debate

Cuando nos ponemos a cocinar Torrijas.., aunque son muy buenas, no nos olvidamos que el soporte es el pan seco.

Ahora mismo, cuando se cocinan las leyes de un país, tampoco hay que olvidar que es para servir al pueblo, a la sociedad, y, lo más importante, al individuo que lo constituye principalmente. Ahora, viendo cómo reaccionan los que estan en la cocina del poder, se diría que han olvidado que estan para servir a todos, y que el pan seco lo han tirado a la basura jurídica con el lema del uso de la ley para justificar deseos injustificables personales.

Esto me hace sufrir tal como me hace sufrir el uso de los hábitats de los orangutanes, arrasando todo para plantar las palmeras que dan el aceite a las multinacionales; el resultado es bueno para estas industrias, pero no ven más allá, el resultado para el planeta; o.., quizá sí que lo ven, pero tanto les da. Esta política es la que me hace sufrir, y es la misma que veo en los líderes políticos. Y.., me hace sufrir porque este es un comportamiento muy generalizado; ya no se habla de ideología de izquierdas o de derechas o de centro, y se confunde todo. Sería bueno el hecho de eliminar etiquetas, si los que cocinan cocinaran para todos y no para el beneficio de ellos mismos.

¿Qué pasaría si en una pastelería anunciaran unas buenísimas tostadas de Santa Teresa, y después, cuando las hubieras comprado y comido te encontraras que su alma no es pan seco, sino que es aire? Seguramente habrían reclamaciones y querríamos que nos devolvieran el dinero. Es esto lo que me hace sufrir, porque veo un reiterado empeño en seguir cocinando aire que no satisface a nadie; sólo a sus propias expectativas, y cuando esto sucede.., ya sabemos el resultado, y esta vez sería la tercera vez , y ya conocemos el dicho: ¡a la “tercera”, va la vencida! Esto me hace sufrir.

El SLOGAN DE HOY 17/5/19 NOS DA LA MORALEJA: * Sentaos en el asiento del amor y todo el trabajo duro acabará automáticamente *

Plantando la semilla del amor por la Humanidad y por el Planeta, habrá la posibilidad de cambiar la deriva actual.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: