lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Pecat-ombra//Sin-shadow//Pecado-sombra.

EXCEL·LENT

Impossible resulta distingir les ombres en la fosca. Evidentment quan hi ha foscor, les ombres desapareixen. 

És per això que ara, en aquests temps, ens resulta molt difícil detectar com a ombres que ens enfosqueixen la vida, conceptes que ens fan patir però que ara es dilueixen en el tarannà d’una societat que mundialment accepta i fins i tot potencia, verbs tals com: competir, criticar, culpar, comparar i controlar ; les cinc ces que ens fan “caure” en la infelicitat. Aquests mots estan íntimament lligats correlativament a cinc il·lusions (Maia), o també dites cinc debilitats que tenallen tant l’home com a la dona: ego, ira, afecció(apego), cobdícia, i desig.

També anomenats pecats en diferents cultures: a la religió catòlica, com als set pecats capitals: supèrbia, avarícia, enveja, ira, la luxúria, gola, peresa; a la budhista, com als tres pecats capitals: la sensualitat, la malevolència i la ignorància (de fet en el budhisme no hi ha concepte de pecat, és més aviat el concepte acció-reacció, altrament dit karma).

Definint pecat: és aquell pensament, actitud o acció que fan mal a l’ànima. En el Raja Ioga es defineix com a debilitat o feblesa. En psicologia es defineix com a ombra. La ombra no s’ha de negar, ans el contrari se l’ha d’il·luminar amb el coneixement espiritual. En la meditació Raja Ioga, se li dona llum, se la identifica amb el coneixement d’un mateix, en el reconeixement de l’ésser, l’ànima. Quan sabem quí som en realitat.., tots els dubtes desapareixen, totes les ombres s’il·luminen.

Sin-shadow

61950870_1687664994699332_2145668551871037440_n

Impossible to distinguish shadows in the dark. Obviously when there is darkness, the shadows disappear.

That is why now, in these times, we find it very difficult to detect as shadows that obscure our lives, concepts that make us suffer but that are now diluted in the mood of a society that accepts, and even strengthens, verbs such as : compete, criticize, censure, compare and control; the five “c” that make us “fall” into unhappiness. These words are intimately linked correlatively to five illusions (Maia), or also called five weaknesses that grip both man and woman: ego, ire, attachment, greed, and desire.

Also called sins in different cultures: in the catholic religion, like the seven capital sins: pride, greed, envy, anger, lust, gluttony, sloth; in the buddhist, like the three capital sins: sensuality, malevolence and ignorance (in fact in Buddhism there is no concept of sin, it is rather the concept of action-reaction, that is, karma).

On defining sin: is that thought, attitude or action that hurt the soul. In Raja Yoga it is defined as weakness. In psychology it is defined as shadow. The shadow must not be denied, on the contrary it must be illuminated with spiritual knowledge. In Raja Yoga meditation, light is given at the shadow , it is identified with the knowledge of oneself, in the recognition of the being, the soul. When we know who we really are.., all doubts disappear, all shadows light up.

Pecado-sombra

61595585_10210828435825853_2654826891768233984_n

Imposible resulta distinguir las sombras en la oscuridad. Evidentemente cuando hay oscuridad, las sombras desaparecen.

Es por ello que ahora, en estos tiempos, nos resulta muy difícil detectar como sombras que nos oscurecen la vida, conceptos que nos hacen sufrir pero que ahora se diluyen en el talante de una sociedad que mundialmente acepta e incluso potencia, verbos tales como: competir, criticar, culpar, comparar y controlar; las cinco ces que nos hacen “caer” en la infelicidad. Estas palabras están íntimamente ligadas correlativamente a cinco ilusiones (Maia), o también llamadas cinco debilidades que atenazan tanto al hombre como a la mujer: ego, ira, afección (apego), codicia, y deseo.

También llamados pecados en diferentes culturas: en la religión católica, como los siete pecados capitales: soberbia, avaricia, envidia, ira, la lujuria, gula, pereza; la budhista, como los tres pecados capitales: la sensualidad, la malevolencia y la ignorancia (de hecho en el budhismo no hay concepto de pecado, es más bien el concepto acción-reacción, es decir, karma).

Definiendo pecado: es aquel pensamiento, actitud o acción que hacen daño al alma. En el Raja Yoga se define como debilidad. En psicología se define como sombra. La sombra no debe negarse, al contrario se la ha de iluminar con el conocimiento espiritual. En la meditación Raja Yoga, se le da luz, se la identifica con el conocimiento de uno mismo, en el reconocimiento del ser, el alma. Cuando sabemos quiénes somos en realidad.., todas las dudas desaparecen, todas las sombras se iluminan.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: