lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Dolor o acceptació//Pain or acceptance//Dolor o aceptación.

tumblr_pqk4lvgaiQ1viuar9o1_540

Raja Ioga significa literalment, connexió reial, o dit d’una altra forma, connexió amb jo, el meu propi rei. I això té un vincle total amb la forma en que em moc per la vida i com processo el dolor.

El dolor físic és molt fàcil de detectar, oi?, no pas així el dolor mental. Igualment fàcil guarir el dolor físic: anem al metge, prenem una aspirina, ens fem unes fregues, etc. Però amb el dolor mental..? Sí, podem anar al psicòleg o al psiquiatre, etc., però, com podem nosaltres auto ajudar-nos també?, sense descartar l’ajuda del professional, clar. Com enunciava al principi, el Raja Ioga ens fa conscients. De què?, de la nostra pròpia vàlua; ens diu que el poder rau en nosaltres mateixos, que allò que hem creat nosaltres també ho podem descrear.

Quan hi ha resistència, hi ha dolor. Quan hi ha acceptació, la resistència s’afluixa i el dolor minva. Només quan hi ha tensió, hi ha dolor. Quan esperem que tot surti segons les nostres apetències.., estem donant les regnes de la nostra vida, de la nostra estabilitat mental, a quelcom exterior a nosaltres. Potser ens haurem llevat amb entusiasme i alegria de començar un nou dia, però si el que passa al nostre voltant no és el que esperem que passi, comença el pelegrinatge del dolor, comencen les queixes i les lamentacions i l’auto compassió: “ves que hi fet jo per mereixem això” I anirem de víctimes per la vida.

No és millor empoderar-se amb la consciència de que jo sóc el que governa la meva pròpia vida? Un rei hi és per a trobar les millor solucions a qualsevol problema del país que governa, no? (encara que avui dia no es compleix gaire, però aquesta era la principal ocupació d’un rei o reina) Doncs, siguem el nostre propi rei que pren les regnes del seu país interior, un amo de mi mateix. Allò que succeeixi al meu voltant, si ho puc solucionar m’hi poso de valent.., però sense deixar que les circumstàncies m’arrosseguin, tal com ho faria un rei poderós. I si no és al meu abast, si no trobo una solució adient, accepto allò que m’està passant amb la consciència de que és transitori, que no durarà pas per sempre. I segueixo amb la meva vida, sense deixar que allò em trasbalsi per dins.

Pain or acceptance64224564_10210917740938425_8871634899874873344_n

Raja Yoga means literally, real connection, or in other words, connection with me, my own king. And this has a total link with the way I move through life and as a process the pain.

Physical pain is very easy to detect, right? Not mental pain. Equally easy to cure physical pain: we go to the doctor, we take an aspirin, we do some massages, etc. But with mental pain …? Yes, we can go to the psychologist or the psychiatrist, etc., but how can we help ourselves too? Without ruling out the help of the professional, of course. As I stated at the beginning, Raja Yoga makes us conscious. Of what?, Of our own worth; It tells us that power lies in ourselves, that what we have created we can also de-created.

When there is resistance, there is pain. When there is acceptance, the resistance loosens and the pain diminishes. Only when there is tension, there is pain. When we expect everything to go according to our desires …, we are giving the reins of our life, of our mental stability, to something outside of us. Perhaps we will have risen with enthusiasm and joy to start a new day, but if what happens around us is not what we expect to happen, the pilgrimage of pain begins, the complaints and lamentations and self-pity begin: “what a fact I for deserve this. ” And we will go of victims by life.

Is not it better to empower yourself with the awareness that, I am the one who governs my own life? A king is there to find the best solutions to any problem in the country he rules, right? (Although today is not fulfilled much, but this was the main occupation of a king or queen) Well, let’s be our own king who takes the reins of his inner country, an owner of myself. What happens around me, if I can solve it, I set myself to the task … but without letting circumstances block me, just as a powerful king would. And if it is not within my reach, if I do not find an adequate solution, I accept what is happening to me with the awareness that it is temporary, that it will not last forever. And I continue with my life, without letting it upset me inside.

64557025_1271291606354940_164540102620479488_nDolor o aceptación

Raja Yoga significa literalmente, conexión real, o dicho de otra forma, conexión con yo, mi propio rey. Y esto tiene un vínculo total con la forma en que me muevo por la vida y como proceso el dolor.

El dolor físico es muy fácil de detectar, ¿verdad?, no así el dolor mental. Igualmente fácil curar el dolor físico: vamos al médico, tomamos una aspirina, nos hacemos unas friegas, etc. Pero, ¿con el dolor mental..? Sí, podemos ir al psicólogo o al psiquiatra, etc., pero, ¿cómo podemos nosotros auto ayudarnos también?, sin descartar la ayuda del profesional, claro. Como enunciaba al principio, el Raja Yoga nos hace conscientes. ¿De qué ?, de nuestra propia valía; nos dice que el poder radica en nosotros mismos, que, lo que hemos creado nosotros también lo podemos descrear.

Cuando hay resistencia, hay dolor. Cuando hay aceptación, la resistencia se afloja y el dolor disminuye. Sólo cuando hay tensión, hay dolor. Cuando esperamos que todo salga según nuestras apetencias.., estamos dando las riendas de nuestra vida, de nuestra estabilidad mental, a algo exterior a nosotros. Quizás nos habremos levantado con entusiasmo y alegría de empezar un nuevo día, pero si lo que pasa a nuestro alrededor no es lo que esperamos que pase, comienza la peregrinación del dolor, comienzan las quejas y las lamentaciones y la auto compasión: “que hecho yo para mereceme esto”. E iremos de víctimas por la vida.

¿No es mejor empoderarse con la conciencia de que, yo soy el que gobierna mi propia vida? Un rey está para encontrar las mejores soluciones a cualquier problema del país que gobierna, ¿no? (Aunque hoy en día no se cumple mucho, pero esta era la principal ocupación de un rey o reina) Pues, seamos nuestro propio rey que toma las riendas de su país interior, un dueño de mí mismo. Lo que suceda a mi alrededor, si lo puedo solucionar me pongo a la tarea.., pero sin dejar que las circunstancias me arrastren, tal como lo haría un rey poderoso. Y si no está a mi alcance, si no encuentro una solución adecuada, acepto lo que me está pasando con la conciencia de que es transitorio, que no durará para siempre. Y sigo con mi vida, sin dejar que aquello me trastorne por dentro.

qui-soc minimini 

One comment on “Dolor o acceptació//Pain or acceptance//Dolor o aceptación.

  1. Retroenllaç: Homepage

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: