lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Situacions com baf//Situations like vapour//Situaciones como vaho.

fog-fingers_LorenzoMontezemolo_2048px

A allò que li donem importància positiva o negativa, allò es carrega de la major energia que li donem.

BENEDICCIÓ 5/7/19:  *Que sigueu una personificació de l’èxit al no agafar por en veure els núvols de les situacions adverses, sinó, traspasseu-les en un segon.*  “Alguns inventen tals històries que, fins i tot el Pare es diverteix al sentir-les, però d’altres s’impressionen per allò. Voleu ben amunt per damunt d’aquestes coses; sigueu innocents. Mireu al Pare, no a les situacions; perquè aquestes situacions son com els núvols: traspasseu-los en un segon.”

Avui aquesta reflexió em fa pensar en que Déu com a Mare/Pare nostre, com a ànimes fills seus, ens veu com nosaltres veiem als nostres fills petits quan s’espanten perquè han vist una aranya o qualsevol cosa temuda per ells; fins i tot ho encomanen als seus companys aturant el joc i entrant en pànic en col·lectivitat. Per això ens diu que fem l’esforç de travessar-les perquè son volàtils, no duren pas per sempre, passaran i després potser en vindran d’altres, bones o dolentes, o si més no, situacions que no ens agraden. Però tot això forma part de la vida; si ens refugiem espaordits per quelcom que rebutgem, renunciem a una part de la mateixa vida; si només volem gaudir d’allò que vingui agradable.., seria com quan diem: “visca! ja és cap de setmana!” Què ha passat amb la resta de dies?, estàvem inconscients? Sabem que un any té 52 setmanes.., aleshores, si comptem la vida en caps de setmana.., quan de temps haurem viscut al capdavall?

Situations like vapour

Aerial view of San Francisco

To what we give positive or negative importance, to that is charged with the greatest energy we give him.

BLESSING 07/05/19:  * May you be a personification of success by not being afraid of seeing the clouds of adverse situations, but by traversing them in a second. * “Some invent such stories, even the Father has fun hearing them,but others are impressed by that. Fly high above these things, be innocent, look at the Father, not the situations, because those situations are like clouds: cross over them in a second

Today this reflection makes me think that God as our Mother/Father, as souls, his children, sees us as we see our young children when they are frightened because they have seen a spider or anything feared by them; they even infect their partners by stopping the game and panicking collectively. That is why he tells us to make the effort to cross them because they are volatile, they do not last forever, they will pass and then maybe others will come, good or bad, or at least, situations that we do not like. But all this is part of life; if we take refuge terrified by something that we reject, we renounce a part of the same life; if we just want to enjoy what is nice.., it would be like when we say: “hurrah! It’s weekend!” What happened to the rest of the days? Were we unconscious? We know that one year has 52 weeks.., so, if we count life by weekends.., how long will have we lived at the end?

Situaciones como vaho

tech_lente_niebla_clearfog

A lo que le damos importancia positiva o negativa, eso se carga de la mayor energía que le demos.

BENDICIÓN 5/7/19: * Que seáis una personificación del éxito al no coger miedo al ver las nubes de las situaciones adversas, sino, atravesadlas en un segundo. * “Algunos inventan tales historias que, incluso el padre se divierte al oirlas, pero otros se impresionan por aquello. Volad alto por encima de estas cosas; sed inocentes. Mirad al padre, no a las situaciones; porque estas situaciones son como las nubes: atravesadlas en un segundo. “

Hoy esta reflexión me hace pensar en que Dios como Madre/Padre nuestro, como almas hijos suyos, nos ve como nosotros vemos a nuestros hijos pequeños cuando se asustan porque han visto una araña o cualquier cosa temida por ellos; incluso lo contagian a sus compañeros parando el juego y entrando en pánico en colectividad. Por eso nos dice que hagamos el esfuerzo de atravesarlas porque son volátiles, no duran por siempre, pasarán y luego quizás vendrán otras, buenas o malas, o cuando menos, situaciones que no nos gustan. Pero todo esto forma parte de la vida; si nos refugiamos despavoridos por algo que rechazamos, renunciamos a una parte de la misma vida; si sólo queremos disfrutar de lo que venga agradable.., sería como cuando decimos: “¡viva! ¡ya es fin de semana!” ¿Qué ha pasado con el resto de días ?, ¿acaso estábamos inconscientes? Sabemos que un año cuenta con 52 semanas.., entonces, si contamos la vida por fines de semana.., ¿cuanto tiempo habremos vivido al final?

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: