lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Refent les ales rera la pluja//Redoing the wings after the rain//Rehaciendo las alas tras la lluvia.

pajaro_lluvia

La relació franca i propera, llevada d’artificialitat, que un pugui tenir amb Déu, el Pare, l’Amic, permet que quan sobrevenen les tempestes, els miratges, els dubtes a la ment, aquests es superin amb més facilitat.

Perquè, no ens enganyem, tots aquests sotracs in-desitjats, fins i tot en contra de la voluntat expressa, venen; ja que qualsevol ésser espiritual està vivint immers en la seva pròpia lluita particular dins d’aquest món sostret d’espiritualitat; una baralla no violenta per mantenir-se flotant en aquest mar dens d’opinions, accions i negativitat que om ha anat acumulant al llarg de la vida i dels esdeveniments del món.

Ser com nens petits i cridar a la mare o al pare quan hi han aquests sentiments que enterboleixen per dins, quan es tradueixen en inquietud, intranquil·litat, por al buit, etc.., fan que cada vegada que cridem, invoquem, mentalment: “Baba, Baba, el meu dolç Baba”, actua com una gota de pluja que va tornant a omplir el bassal de l’amor que s’havia quasi eixugat, tornant-li gota a gota la vida. Cada “Baba” que s’expressa amb la ment, és com un segon més d’energia que carrega la bateria de l’ànima. Cada Gota d’aquesta Pluja Divina torna a estabilitzar els sentiments i permet més i més concentració, més i més connexió amb aquest Ésser Sublim, i la negativitat i el sentiment d’orfandat en què ens havíem submergit, va retrocedint i ens tornem a enfortir, recuperant altre cop les ales que s’havien mullat durant la tempesta. La paraula “Baba” integra en ella mateixa un dolç bàlsam pel cor.

Si sentim a Déu com la Veritat, podrem detectar la falsedat en nosaltres mateixos. On hi ha veritat la falsedat es fon. Hi ha una dita en el món espiritual:  “El vaixell de la veritat pot trontollar, però mai s’enfonsarà”.

Slogan 8/7/19: *Quan tingueu l’experiència en l’amor de Déu, cap obstrucció us podrà aturar.*

Redoing the wings after the rain

tumblr_nmidbkQ6x31uokgf4o1_1280

The frank and close relationship, removed from artificiality, that one can have with God, the Father, the Friend, allows that when storms, mirages, doubts in the mind come, they are overcome more easily.

Because, let’s not deceive ourselves, all these unwanted potholes, even against the expressed will, come; since any spiritual being is living immersed in his own particular struggle within this world stolen from spirituality; a nonviolent fight to keep floating in this dense sea of ​​opinions, actions and negativity that has accumulated throughout life and the events of the world.

Being like little children and calling the mother or father when there are these feelings that muddy inside, when they are translated into restlessness, uneasiness, fear of emptiness, etc.., make that every time we call, we invoke, mentally: “Baba , Baba, my sweet Baba “, acts like a drop of rain that replenishes the pond of love that had almost dried up, giving it back drop by drop the life. Each “Baba” that is expressed with the mind, is like a second more of energy that charges the soul’s battery. Each Drop of this Divine Rain returns to stabilize the feelings and allows more and more concentration, more and more connection with that Sublime Being,and the negativity and the feeling of orphanhood in which we had submerged, goes back and we strengthens ourselves, recovering again the wings that had been wet during the storm. The word “Baba” integrates in itself a sweet balm for the heart.

If we feel God as the Truth, we can detect the falsehood in ourselves. Where there is truth, falsehood merges. There is a saying in the spiritual world: “The ship of truth can wobble, but it will never sink.”

Slogan 7/8/19: When you are experienced in God’s love no obstruction will be able to stop you.

Rehaciendo las alas tras la lluvia

resistir, bajo la lluvia, pajaro, esperanza, tormenta

La relación franca y cercana, quitada de artificialidad, que uno pueda tener con Dios, el Padre, el Amigo, permite que cuando sobrevienen las tormentas, los espejismos, las dudas en la mente, estos se superen con más facilidad.

Porque, no nos engañemos, todos estos baches indeseados, incluso en contra de la voluntad expresa, vienen; ya que cualquier ser espiritual está viviendo inmerso en su propia lucha particular dentro de este mundo sustraido de espiritualidad; una pelea no violenta para mantenerse flotando en este mar denso de opiniones, acciones y negatividad que se ha ido acumulando a lo largo de la vida y de los acontecimientos del mundo.

Ser como niños pequeños y llamar a la madre o al padre cuando hay estos sentimientos que enturbian por dentro, cuando se traducen en inquietud, intranquilidad, miedo al vacío, etc.., hacen que cada vez que llamamos, invocamos, mentalmente : “Baba, Baba, mi dulce Baba”, actúa como una gota de lluvia que va volviendo a llenar la charca del amor que se había casi secado, devolviéndole gota a gota la vida. Cada “Baba” que se expresa con la mente, es como un segundo más de energía que carga la batería del alma. Cada Gota de esta Lluvia Divina vuelve a estabilizar los sentimientos y permite más y más concentración, más y más conexión con ese Ser Sublime, y la negatividad y el sentimiento de orfandad en que nos habíamos sumergido, va retrocediendo y nos volvemos a fortalecer , recuperando de nuevo las alas que se habían mojado durante la tormenta. La palabra “Baba” integra en sí misma un dulce bálsamo para el corazón.

Si sentimos a Dios como la Verdad, podremos detectar la falsedad en nosotros mismos. Donde hay verdad la falsedad se funde. Hay un dicho en el mundo espiritual: “El barco de la verdad puede tambalearse, pero nunca se hundirá”.

Eslogan 8/7/19: Cuando tengáis experiencia en el amor de Dios ninguna obstrucción podrá deteneros.

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: