lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Des de la consciència-ànima//From the soul-consciousness//Desde la consciencia-alma.

Reflexió de la Setmana   6 de juliol 2019    

unnamed

Des de la consciència-ànima

 Un dels hàbits més poderosos que vam adquirir aviat a la vida, és comparar-nos amb els altres, mirant-nos sota la llum del que considerem que són els seus mèrits o debilitats. Aquesta actitud pot fer-nos caure amb facilitat en sentiments de desesperança, autocrítica i falta d’autoestima, o en sentiments de superioritat, on l’ego es converteix en crític dels altres.
A través de l’experiència de la consciència-ànima, té lloc una experiència directa de les qualitats innates de l’ànima (pau, amor, poder). Quan advertim que aquests atributs espirituals sempre són presents dins del jo, caiem en el compte del nostre propi valor i deixem de comparar-nos amb els altres. Això sana els hàbits d’autocrítica i de auto-denigració que tants de nosaltres aprenem a la nostra etapa formativa. Tot dubte i limitació de nosaltres mateixos és poc a poc reemplaçada pel veritable sentit del que valem i per una fe més profunda en el jo.
Quan comprenem i experimentem que som éssers d’esperit, eterns, immortals, la nostra imatge i percepció dels altres també canvia. Els trobem més semblants i el resultat és un sentiment de que formem part d’una gran família, que som germans de l’ànima.
La nostra imatge espiritual influeix profundament en la nostra resposta als altres, especialment quant ells tenen una actitud negativa cap a nosaltres. En consciència-ànima veiem més enllà dels colors de la pell o dels sistemes de creences. En circumstàncies en què prèviament li hauríem tornat a l’altre la seva negativitat i acabat en una discussió acalorada, en la nostra consciència del jo com a ànima i la nostra capacitat d’accedir a la nostra pau i actitud positiva, combinades amb la nostra percepció de l’altre com a ànima, ens ajuden a transformar la situació.

Extracte del llibre:
A la llum de la meditació
Una guia per meditar i aconseguir el desenvolupament espiritual
ED. Kier
Mike George

Week Reflection      july 6,   2019    

unnamed

From the soul-consciousness

 One of the most powerful habits we acquire early in life is to compare ourselves with others, looking at ourselves in the light of what we consider to be their merits or weaknesses. This attitude can make us fall easily into feelings of hopelessness, self-criticism and lack of self-esteem, or feelings of superiority, where the ego becomes critical of others.
Through the experience of soul-consciousness, a direct experience of the innate qualities of the soul (peace, love, power) takes place. When we notice that these spiritual attributes are always present within the self, we become aware of our own value and stop . This heals the habits of self-criticism and self-denigration that so many of us learn in our formative stage. All doubt and limitation of ourselves is gradually replaced by the true sense of what we are worth and by a deeper faith in the self.
When we understand and experience that we are beings of spirit, eternal, imperishable, our image and perception of others also changes. We find them more similar and the result is a feeling that we are part of a great family, that we are brothers of the soul.
Our spiritual image profoundly influences our response to others, especially when they have a negative attitude toward us. In the soul-consciousness we see beyond the colors of the skin or of the belief systems. In circumstances in which we would have previously returned the negativity to the other and ended up in a heated discussion, in our awareness of the self as a soul and our ability to access our peace and positive attitude, combined with our perception of the other as a soul, they help us transform the situation.

Excerpt from the book:
In the light of meditation
A guide to meditate and achieve spiritual development
ED. Kier
Mike George

Reflexión de la Semana   6 de julio 2019    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: