lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Aparellant la “longitud d’onda”//Matching the “wavelength”//Emparejando la “longitud de onda”.

66632966_10215226977890810_3485908874634985472_n

Quan reconec al Pare em transformo automàticament en fill. Si no perdo aquesta consciència podré establir una connexió estable amb Ell. Però, el que realment succeeix és que la connexió va fluctuant, és intermitent, perquè jo, no tota l’estona estic en l’estat adequat.

Costa mantenir la consciència de ser incorporal perquè tinc cos, i ser incorporal és el requisit indispensable per mantenir una relació d’iguals. La onda es perd si venen pensaments relacionats amb la matèria, perquè Ell no és matèria. Ens pot costar mantenir una “longitud d’onda” constant amb aquest Ésser subtil degut a ser més fàcil connectar amb tot el relacionat amb allò que és el nostre cos, energia densa.

Només és una qüestió de costums i d’entendre que haig de donar temps al meu intel·lecte i també paciència, per acostumar-lo a aquest altra nivell de consciència incorporal. He estat molt de temps creient-me només un cos i interaccionant amb la matèria. Ara, ja que sé de primera mà que l’Incorporal existeix, si vull relacionar-me amb Ell com fill que en sóc, només cal comprendre que la part més important de mi, l’ésser, és incorporal, i dur al Pare mentalment al meu davant procurant que la Seva presència no s’esvaeixi. Si s’esvaeix he d’entendre que torna a venir la consciència corporal; no impacientar-me i tornar a recuperar la connexió.

Matching the “wavelength”

66310828_10215226981570902_737120953267388416_n

When I recognize the Father, I automatically become son. If I do not lose this awareness I can establish a stable connection with Him. But, what really happens is that the connection is fluctuating, it is intermittent, because I, not all the time, am in the right state.

It is hard to maintain the awareness of being incorporeal because I have a body, and being an incorporeal is the indispensable requirement to maintain a relationship of equals. The wave is lost if thoughts related to matter come, because He is not matter. It can cost us to maintain a constant “wavelength” with that subtle Being because it is easier to connect with everything related to what our body is, dense energy.

It is only a question of customs and to understand that I have to give time to my intellect and also patience, to get used to this other level of incorporeal consciousness. I have been a long time believing to be only one body and interacting with matter. Now, since I know firsthand that the Incorporal exists, if I want to relate to Him as son that I am, I just have to understand that the most important part of me, the being, is incorporeal, and take the Father mentally to me, trying to His presence does not fade. If it vanishes, I must understand that bodily consciousness returns; don’t get impatient and regains connection.

Emparejando la “longitud de onda”

ondasssss

Cuando reconozco al Padre me transformo automáticamente en hijo. Si no pierdo esta conciencia podré establecer una conexión estable con Él. Pero, lo que realmente sucede es que la conexión va fluctuando, es intermitente, porque yo, no todo el tiempo estoy en el estado adecuado.

Cuesta mantener la conciencia de ser incorporal porque tengo cuerpo, y ser incorporal es el requisito indispensable para mantener una relación de iguales. La onda se pierde si vienen pensamientos relacionados con la materia, porque Él no es materia. Nos puede costar mantener una “longitud de onda” constante con ese Ser sutil debido a ser más fácil conectar con todo lo relacionado con lo que es nuestro cuerpo, energía densa.

Sólo es una cuestión de costumbres y de entender que tengo que dar tiempo a mi intelecto y también paciencia, para acostumbrarse a este otro nivel de conciencia incorporal. He estado mucho tiempo creyéndome sólo un cuerpo y interaccionando con la materia. Ahora, ya que sé de primera mano que el Incorporal existe, si quiero relacionarme con Él como hijo que soy, sólo hay que comprender que la parte más importante de mí, el ser, es incorporal, y llevar al Padre mentalmente a mí, procurando que Su presencia no se desvanezca. Si se desvanece debo entender que vuelve a venir la conciencia corporal; no impacientarme y volver a recuperar la conexión.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: