lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Amenaça o informació?//Threat or information?//¿Amenaza o información?

Amenaça o informació?

barca thoughts

 

“Recordeu- Me i s’absoldran els vostres pecats i us fareu purs; sinó; us penedireu hi haurà càstig al final, en la presó d’una matriu” Quan el Pare, Déu, ens diu aquestes paraules tan contundents, ens colpegen i les interpretem com una amenaça, com a culpabilitzadores; les mal-interpretem.

Degut a l’educació religiosa conductual que s’ha rebut durant segles en gairebé totes les religions, hem arribat a pensar col·lectivament que Déu és intransigent i Quí decideix si anem al cel o a l’infern. Però, en el coneixement del Raja Ioga que Ell imparteix, ens imbueix la comprensió correcte de les Seves paraules quan ens diu aquestes coses, i entenem perfectament el rerefons de les frases quan Ell ens assegura que només ens adverteix, ens informa que som els únics responsables de les nostres accions; que no vindrà ningú a castigar-nos, a fer-nos plorar de penediment per no poder canviar el rumb del nostre destí en els moments finals.

Ell ens informa únicament; no hi ha amenaça. Tal com uns pares que estimen els seus fills, els advertirien on els poden portar les seves accions, perquè així s’adonessin i les podessin rectificar, Ell, la Mare/Pare de totes les ànimes del món, ens cuida i amorosament ens informa que podem rectificar la nostra manera de ser perquè al final, quan ja no podem canviar res del fet, el penediment no actuï com una gran angoixa, el càstig, que com a ànimes que han comprès que ja no hi ha temps per a rectificar, ens infligiríem nosaltres mateixos.

“Se sol dir que quan hom mor, tota la vida li passa pel davant com si es tractés d’una pel·lícula”. 

Déu el Pare és benvolent (aquell que vol el bé). Ens diu que si El recordem.., això és com un bàlsam pel cor de l’ànima que actua com a dissolvent de tots els errors comesos; o sigui, lentament aquest record-amor que sentim per aquest Ésser tan especial, té la força de cauteritzar les ferides que els pensaments o actes fets i oblidats durant els temps viscuts, que han fet patir l’ànima, es curin fins a desaparèixer.

Threat or information?

horoscopo-hoy4

“Remember Me and your sins will be absolved and you will become pure, otherwise you will repent there will be punishment in the end, in the prison of a womb” When the Father, God, tells us these strong words, they hit us and we interpreted them as a threat, as blameworthy; we misinterpret them

Due to the religious behavioral education that has been received for centuries of almost all religions, we have come to think collectively that God is intransigent and Who decides whether we go to heaven or hell. But, in the knowledge of the Raja Yoga that He imparts, He imbues us with the correct understanding of His words when He tells us these things, and we perfectly understand the background of the phrases when He assures us that He only warns us, informs us that we are the only ones responsible of our actions; that no one will come to punish us, to make us cry of repentance for not being able to change the course of our destiny in the final moments.

He informs us only; there is no threat. Just like parents who love their children, they would warn them where their actions can take them, so that they would realize and rectify them, He, the Mother/Father of all the souls of the world, takes care of us and lovingly informs us that We can rectify our way of being because in the end, when we can not change anything done, repentance does not act as a great anguish, punishment, that as souls who have understood that there is no time to rectify, we would inflict ourselves .

“It’s often said that when you die, your whole life goes by as if it were a movie.”

God the Father is benevolent (one who wants good). It tells us that if we remind Him.., this is like a balm for the heart of the soul that acts as a solvent for all the mistakes made; that is, slowly this remembrance-love that we feel for that very special Being, has the strength to cauterize the wounds that the thoughts or acts done and forgotten during the lived times, which have made the soul suffer, are cured until they disappear.

¿Amenaza o información?

posta1

“RecordadMe y se absoldran vuestros pecados y os haréis puros; sino; os arrepentiréis habrá castigo al final, en la cárcel de una matriz” Cuando el Padre, Dios, nos dice estas palabras tan contundentes, nos golpean y las interpretamos como una amenaza, como culpabilizantes; las malinterpretamos.

Debido a la educación religiosa conductual que se ha recibido durante siglos en casi todas las religiones, hemos llegado a pensar colectivamente que Dios es intransigente y casi Quién decide si vamos al cielo o al infierno. Pero, en el conocimiento del Raja Yoga que Él imparte, nos imbuye la comprensión correcta de Sus palabras cuando nos dice estas cosas, y entendemos perfectamente el trasfondo de las frases cuando El nos asegura que sólo nos advierte, nos informa que somos los únicos responsables de nuestras acciones; que no vendrá nadie a castigarnos, a hacernos llorar de arrepentimiento por no poder cambiar el rumbo de nuestro destino en los momentos finales.

Él nos informa únicamente; no hay amenaza. Tal como unos padres que aman a sus hijos, les advertirían donde los pueden llevar sus acciones, para que así se dieran cuenta y las pudieran rectificar, Él, la Madre/Padre de todas las almas del mundo, nos cuida y amorosamente nos informa que podemos rectificar nuestra manera de ser porque al final, cuando ya no podemos cambiar nada de lo hecho, el arrepentimiento no actúe como una gran angustia, el castigo, que como almas que han comprendido que ya no hay tiempo para rectificar, nos infligiríamos nosotros mismos.

“Se suele decir que cuando uno muere, toda la vida le pasa por delante como si se tratara de una película”.

Dios el Padre es benevolente (aquel que quiere el bien). Nos dice que si Le recordamos.., esto es como un bálsamo para el corazón del alma que actúa como disolvente de todos los errores cometidos; o sea, lentamente este recuerdo-amor que sentimos por ese Ser tan especial, tiene la fuerza de cauterizar las heridas que los pensamientos o actos hechos y olvidados durante los tiempos vividos, que han hecho sufrir al alma, se curen hasta desaparecer.

qui-soc minimini 

2 comments on “Amenaça o informació?//Threat or information?//¿Amenaza o información?

  1. Joan Carles Lara
    Juliol 19, 2019

    Om Namo Guru Devi

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: