lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Energies internes que et sustenten//Internal energies that sustain you//Energías internas que te sustentan.

Reflexió de la Setmana   20 de juliol 2019    

unnamed

Connectar-te amb les energies internes que et sustenten

La meditació, a la pràctica, significa entrar i tornar a entrar en aquesta reserva de pau sempre que la necessitem, al llarg del dia. Aquest exercici augmenta l’autocontrol i evita les explosions i reaccions que desgasten la nostra fortalesa. El mètode fàcil no és esperar sinó acceptar; llavors la tolerància i el respecte fan la nostra vida molt més còmoda.
Potser hi ha altres ombres i contaminants, però normalment el nostre dolor gira al voltant de “tinc”, “necessito”, “vull”, “meu” i “espero”. Si aprenem a reconèixer les característiques d’aquest tipus de consciència, estarem en posició de dissipar situacions i pensaments difícils abans que ens aclaparin. Només hem de romandre desperts, i aquest estat d’alerta impedirà que aquestes ombres ens dominin i ens facin inconscients.
Les nostres necessitats i desitjos es compleixen veritablement d’una forma sana sintonitzant amb els recursos originals de l’ànima, perquè la seva realització no depèn de ningú o de res de fora. Quan nosaltres mateixos ens sostenim des de dins, llavors el nostre benestar és segur i progressiu. En conseqüència, quan expressem i mostrem les qualitats originals del nostre jo als altres, ja sigui pau, felicitat o amor, ells creixeran interiorment amb naturalitat,
Com més donem incondicionalment, més tenim. Aquest miracle del “ser qualitatiu” és la conseqüència de la puresa natural, l’estat original de generositat, en el qual Déu sempre està i al qual els ioguis aspiren a reprendre.

Extracte del llibre:
Pensament oriental per a la ment d’occident.
Visió del Raja Ioga
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection     july  20,    2019    

unnamed

To connect with the internal energies that sustain you

Meditation, in practice, means entering and re-entering that reserve of peace whenever we need it, throughout the day. This exercise increases self-control and avoids the explosions and reactions that wear down our strength. The easy method is not to wait but to accept; then tolerance and respect make our life much more comfortable.
There may be other shadows and pollutants, but normally our pain revolves around “I have”, “I need”, “I want”, “mine” and “I hope”. If we learn to recognize the characteristics of this type of consciousness, we will be in a position to dispel difficult situations and thoughts before they overwhelm us. We just have to stay awake, and that state of alert will prevent those shadows from dominating us and making us unconscious.
Our needs and desires are truly fulfilled in a healthy way by tuning in with the original resources of the soul, because its realization does not depend on anyone or anything outside. When we sustain ourselves from within, then our well-being is safe and progressive. Consequently, when we express and show the original qualities of our self to others, be it peace, happiness or love, they will grow inwardly naturally,
The more we give unconditionally, the more we have. This miracle of “qualitative being” is the consequence of natural purity, the original state of generosity, in which God is always and which yogis aspire to return to.

Excerpt from the book:
Eastern thinking for the mind of the West.
Vision of Raja Yoga
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana   20 de julio 2019    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: