lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

La interconnexió de les coses//The interconnection of things//La interconexión de las cosas.

Reflexió de la Setmana   28 de juliol 2019    

unnamed

La interconnexió de les coses

Un dels dogmes del pensament sistemàtic és comprovar que res existeix en soledat. Totes les coses estan interconnectades, especialment pel que fa a la meva relació amb el món que m’envolta. La meva condició interna influeix en la meva consciència superficial, la qual, en estar en contacte directe amb les coses que l’envolten, també els influeix.
L’invers també és veritable. El món i les seves situacions específiques, des de la més divertida a la més depriment, toquen la superfície externa de la meva consciència. Aquest efecte és al seu torn filtrat fins al controlador intern i, finalment, provoca alteracions en nivells més profunds. Com més fort sigui jo internament, més gran serà la possibilitat de romandre ferm davant de les situacions externes.
Això és així perquè l’ésser intern controla els humors, les emocions, els nivells d’estrès o relaxació, igual que la qualitat de les meves relacions amb tot i amb tots. És la condició de l’ésser intern la qual, conscient o inconscientment, determina que el que penso, el que dic o el que faig. Aquest és el mecanisme pel qual el propi poder pot aportar canvis de dins a fora.
El flux d’energia conscient no es dirigeix ​​només cap a fora, al món exterior, ja que l’efecte que produeix envolta alguna forma de retorn. Quan tirem una pedra a un llac, s’expandeixen petites ondes en cercles concèntrics. Quan arriben a la riba, les ondes canvien de direcció i retornen al seu punt d’origen.
Quan tinc pensaments, paraules o accions d’acord als meus nivells més innats i profunds, on resideix la sensació de pau, amor i felicitat, les situacions externes comencen a ressonar dins meu, fent que el meu ésser més íntim vibri amb una sensació de benestar .

Extracte del llibre:
L’última frontera.
Un viatge per la consciència humana
Ed. Brahma Kumaris
Kent O’Donnell

Week Reflection    july  28,   2019  

unnamed

The interconnection of things

One of the dogmas of systematic thinking is to verify that nothing exists in solitude. All things are interconnected, especially in regard to my relationship with the world around me. My internal condition influences my superficial consciousness, which, being in direct contact with the things that surround it, also influences them.
The reverse is also true. The world and its specific situations, from the funniest to the most depressing, touch the outer surface of my consciousness. This effect is in turn filtered to the internal controller and eventually causes changes at deeper levels. The stronger I am internally, the greater the possibility of remaining firm in the face of external situations.
This is because the internal being controls moods, emotions, levels of stress or relaxation, as well as the quality of my relationships with everything and everyone. It is the condition of the inner being that, consciously or unconsciously, determines everything I think, what I say or what I do. That is the mechanism by which the power itself can bring changes from the inside out.
The flow of conscious energy does not only go outward, to the outside world, since the effect it produces involves some form of return. When we throw a stone into a lake, small waves expand in concentric circles. When they reach the shore, the waves change direction and return to their point of origin.
When I have thoughts, words or actions according to my deepest and deepest levels, where the feeling of peace, love and happiness resides, external situations begin to resonate within me, making my innermost being vibrate with a feeling of well-being.

Excerpt from the book:
The last frontier
A journey through human consciousness
Ed. Brahma Kumaris
Kent O’Donnell

Reflexión de la Semana   28 de julio 2019    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: