lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Adéu a la ira//Goodbye to anger//Adiós a la ira.

Reflexió de la Setmana   3 de agost de 2019 

unnamed

Adéu a la ira.

La ira és una alteració de la pau interior que jo mateix he creat! Si deixo d’intentar controlar els altres i les situacions i accepto tant a les persones com al món tal com són a cada moment, mai es tornarà a ennuvolar la ment de ràbia. Pot ser així de senzill (i per a alguns ho és!). Mentrestant, la majoria de nosaltres hem après i conreat el profund hàbit de enfadar-se, o sigui que potser ja és hora d’aprendre a afrontar-ho quan sorgeixi.
Per a això, el primer pas és aprendre a ser més conscient d’un mateix, la qual cosa ens advertirà de la ira en les seves primeres etapes. La irritació és el primer signe que la consciència està agitada. Quan la irritació comenci a aparèixer, cal observar aquesta sensació i recordar que som totalment responsables de la creació del nostre estat d’irritació, aquest és el segon pas.
El tercer és acceptar la seva presència. Si intentem resistir la irritació tornarà amb més força. Així que parlem amb ella: “hola ira, ja has tornat!”; somriem i la abracem però no l’alimentem.
Al conversar amb la irritació/ira automàticament donem el quart pas, que consisteix en distanciar-nos d’ella i observar l’emoció (recordar que no som les emocions). Totes les emocions desapareixen en ser observades. Som els seus creadors i elles són la nostra creació. Per tant, no hem de identificar-nos amb l’emoció, no hem de aferrar-nos a ella, només hem de observar-la.
I, per acabar amb ella, hem de sintonitzar, anar al centre de l’huracà, al nucli de la nostra consciència. Si aprenem a anar-hi, sempre trobarem pau i força interior. El mètode per sintonitzar o “connectar” amb el centre de l’ésser és el més antic del món. Es tracta de la meditació. Aprenem a meditar.
La meditació no és una tècnica, sinó més aviat el procés d’expandir la consciència. Al principi serà útil veure-ho en retrospectiva, reservant cinc minuts al final del dia per repassar la jornada a la llum dels cinc passos. Amb el temps assimilarem el procés i podrem aplicar-lo en les situacions reals i en el moment en què s’esdevenen.

Extracte del llibre:
Transformar la ira en calma interior.
Claus per recuperar el teu equilibri emocional.
Ed. ONIRO. L’arbre de la vida
Mike George

Week Reflection     august 3,    2019 

unnamed

Goodbye to anger.

Anger is an alteration of the inner peace that I created myself! If I stop trying to control others and situations and accept both people and the world as they are at every moment, the mind will never become clouded with rage again. It can be that simple (and for some it is!). Meanwhile, most of us have learned and cultivated the deep habit of getting angry, that is, perhaps it is time to learn to face it when it arises.
For this, the first step is to learn to be more aware of oneself, which will warn us of anger in its early stages. Irritation is the first sign that consciousness is agitated. When the irritation begins to appear, we must observe this sensation and remember that we are fully responsible for the creation of our state of irritation, this is the second step.
The third is to accept your presence. If we try to resist the irritation it will come back stronger. So we talked to her: “Hello, you are back!”; We smile and hug her but we don’t feed her.
When conversing with irritation/anger we automatically take the fourth step, which consists in distancing ourselves from it and observing the emotion (remembering that we are not emotions). All emotions disappear when observed. We are their creators and they are our creation. Therefore, we should not identify with emotion, we should not stick to it, we just have to observe it.
And, to end it, we must tune in, go to the center of the hurricane, to the core of our consciousness. If we learn to go there, we will always find peace and inner strength. The method to tune in or “connect” with the center of being is the oldest in the world. It is about meditation. Let’s learn to meditate.
Meditation is not a technique, but rather the process of expanding consciousness. At the beginning it will be useful to see it in retrospect, reserving five minutes at the end of the day to review the day in the light of the five steps. Over time we will assimilate the process and we can apply it in real situations and at the moment in which they occur.

Excerpt from the book:
Transform anger into inner calm.
Keys to recover your emotional balance.
Ed. ONIRO. The Tree of Life
Mike George

Reflexión de la Semana   3 de agosto 2019    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: