lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

La Creació//The Creation//La Creación.

Creación_de_Adám_opt

La Creació

No puc per més que estimar-Te Mare/Pare, perquè m’has obert els ulls que estaven clucs pel que fa a la meva força interior. M’has mostrat l’error que fem els humans creient que el món s’ha tornat corrupte per causes alienes a nosaltres mateixos i que no hi podem fer res per canviar-ho.

Aquesta errònia creença, com moltes d’altres, s’esvaeix amb la Teva afirmació de que si el món és tal com és ara, és degut a la força dels nostres pensaments; que aquests han creat aquest món que podem observar ara i que rau a les nostres mans transformar-lo donant un gir a la forma de pensar nostra, projectant en la nostra ment el món que volem tenir.

Això vol dir:  excloure la negativitat, la violència, l’avarícia, l’egoisme i el gust per l’excessivitat, de cada forma nostra de pensar.

Això vol dir:  revisar-nos en tot moment el que pensem, el que expressem, el que fem.

Això vol dir:  estimar de veritat, perquè la clau del canvi és l’amor llevat de tot rastre de possessivitat.

paradisAixò vol dir:  projectar primer a la nostra ment quin món volem que esborri tota petja del què ha estat fins ara aquest món actual, totalment desnaturalitzat, al llindar de la seva pròpia autodestrucció.

Fem-lo agradable, rescatem-lo creant pensaments positius, perquè els que hem creat fins ara l’han dut fins a aquest atzucac. Déu ens diu que som creadors del món. Ell primer ha creat aquesta força en nosaltres desvetllant-nos aquest secret de la anomenada: “Creació”.

The Creation

I can not help but love you Mother/Father, because you have opened my eyes that were closed with respect to my inner strength. You have shown me the mistake that we humans make believing that the world has become corrupt for reasons beyond ourselves and that we cannot do anything to change it.

This mistaken belief, like many others, vanishes with Your statement that if the world is as it is now, it is due to the strength of our thoughts; that these have created this world that we can observe now and that it is in our hands to transform it by turning our way of thinking, projecting in our mind the world we want to have.

That means: excluding negativity, violence, greed, selfishness and a taste for excessiveness, in each of our ways of thinking.

That means:  review at all times what we think, what we express, what we do.

That means:  really love, because the key to change is love safe from all traces of possessiveness.espacio-y-planeta-tierra

That means: first project in our mind what world we want, that erase all footprint of what has been so far this current, totally denatured world, on the threshold of its own self-destruction.

Let’s make it enjoyable, let’s rescue it by creating positive thoughts, because those we’ve created so far have taken it to this dead end. God tells us that we are creators of the world. He first created this force in us by revealing us this secret of the call: “Creation.”

La Creación

No puedo por más que amarte Madre/Padre, porque me has abierto los ojos que estaban cerrados con respecto a mi fuerza interior. Me has mostrado el error que hacemos los humanos creyendo que el mundo se ha vuelto corrupto por causas ajenas a nosotros mismos y que no podemos hacer nada para cambiarlo.

Esta errónea creencia, como muchas otras, se desvanece con Tu afirmación de que si el mundo es tal como es ahora, es debido a la fuerza de nuestros pensamientos; que estos han creado este mundo que podemos observar ahora y que radica en nuestras manos transformarlo dando un giro a la forma de pensar nuestra, proyectando en nuestra mente el mundo que queremos tener.

Eso significa: excluir la negatividad, la violencia, la avaricia, el egoísmo y el gusto por la excesividad, de cada forma nuestra de pensar.

Eso significa: revisar en todo momento lo que pensamos, lo que expresamos, lo que hacemos.

Eso significa: amar de verdad, porque la clave del cambio es el amor a salvo de todo rastro de posesividad.

Eso significa: proyectar primero en nuestra mente qué mundo queremos, que borre toda huella de lo que ha sido hasta ahora este mundo actual, totalmente desnaturalizado, en el umbral de su propia autodestrucción.

Hagámoslo agradable, rescatémoslo creando pensamientos positivos, porque los que hemos creado hasta ahora lo han llevado hasta este callejón sin salida. Dios nos dice que somos creadores del mundo. Él primero ha creado esta fuerza en nosotros desvelándonos este secreto de la llamada: “Creación”.

qui-soc minimini 

%d bloggers like this: