lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Tots som professors//We are all teachers//Todos somos profesores.

violencia-contra-profesores-social

Tots sou professors

No hi ha com aprofundir una mica en la ment, escoltar la solitud, no eixordar-se necessàriament amb compassos musicals per omplir el buit que sembla provocar el silenci, per adonar-se d’infinitat de coses que ens passen desapercebudes, com per exemple: les discussions, les baralles o un caràcter d’altri que ens causa trastorn en la nostra vida i que voldríem desfer-nos-en, com esdevenen professors, mestres per poder aprendre infinitat de coses… Tanmateix, sense adonar-nos-en, nosaltres també serem professors pels demés; no es pot evitar.

PUNTS 22/8/19:  *Tots sou professors, fills del Professor*.

Moltes vegades ens preguntem: què he fet jo per merèixer això? No entenem que vinguin a nosaltres persones conflictives, situacions adverses, problemes.., però si tot fos una bassa d’oli.., què aprendríem de la vida? Ara ens cal una revolució interna per poder avançar cap a la consciència neta, i tot allò que ens pertorba, si no ens ho agafem com un malson.., podrem aprendre moltíssim de nosaltres mateixos, avançarem dins la crisi, ens farem forts i serem un suport pels que els cal un bastó i no ens suposarà cap càrrega extra, ans al contrari, la felicitat de poder ajudar ens farà d’aliment. Hi ha una frase:  “No hi ha millor nutrició que la felicitat”

We are all teachers

The_Dancing_Couple-1663-Jan_Steen

There is nothing like going deeper into the mind, listening to loneliness, not necessarily deafening us with musical notes to fill the void that seems to cause silence, to realize us countless things that go unnoticed, such as: discussions, the fights or an alien character to us that causes us disorder in our life and that we would like to get rid of, it become teachers, masters to be able to learn infinite things … However, without realizing it, we will also be teachers for others; it can not be helped.

POINTS 08/22/19:  * You are all teachers, children of the Teacher *.

Many times we ask ourselves: what have I done to deserve this? We do not understand that conflicting people, adverse situations, problems … come to us, but if everything were an oil raft.., what would we learn from life? Now we need an internal revolution to move towards a clear conscience, and everything that disturbs us, if we don’t take it as a nightmare.., we can learn a lot from ourselves, we will move forward in the crisis, we will become strong and we will be supportive for those who need a cane and it won’t be an extra burden, on the contrary, the happiness of being able to help will be like food. There is a sentence: “There is no better nutrition than happiness”

Todos somos profesores

estres-docente

No hay como profundizar un poco en la mente, escuchar la soledad, no ensordecerse necesariamente con compases musicales para llenar el vacío que parece provocar el silencio, para darse cuenta de infinidad de cosas que nos pasan desapercibidas, como por ejemplo : las discusiones, las peleas o un carácter ajeno a nosotros que nos causa trastorno en nuestra vida y que quisiéramos deshacernos de él, devienen profesores, maestros para poder aprender infinidad de cosas… Sin embargo, sin darnos cuenta, nosotros también seremos profesores para los demás; no se puede evitar.

PUNTOS 22/8/19:   * Todos sois profesores, hijos del Profesor *.

Muchas veces nos preguntamos: ¿qué he hecho yo para merecer esto? No entendemos que vengan a nosotros personas conflictivas, situaciones adversas, problemas.., pero si todo fuera una balsa de aceite.., ¿que aprenderíamos de la vida? Ahora necesitamos una revolución interna para poder avanzar hacia la conciencia limpia, y todo aquello que nos perturba, si no nos lo tomamos como una pesadilla.., podremos aprender muchísimo de nosotros mismos, avanzaremos en la crisis, nos haremos fuertes y seremos un apoyo para los que necesitan un bastón y no nos supondrá ninguna carga extra, al contrario, la felicidad de poder ayudar nos hará de alimento. Hay una frase: “No hay mejor nutrición que la felicidad”

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: