lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Autoritat i grandesa//Authority and greatness//Autoridad y grandeza.

alma-suprema-dios-padre-shiv-800868

Autoritat i grandesa

Dir la veritat dona la possibilitat de parlar amb autoritat. Molt diferent és prendre’s l’autoritat com un dret i exercir-ho damunt dels demés amb la força de la violència; això mai donarà autoritat verdadera, perquè es basa en sotmetre la voluntat dels altres, es basa en l’ego rotund enarborat com una arma de submissió.

Per què hi hagi l’equilibri que permet benestar en tota relació hi ha la fórmula:

PUNTS  7/9/19:  *Amor i autoritat-humilitat i grandesa*.

L’autoritat la dona la veritat més pura que hi pugui haver i que prové de l’Ésser més pur, veritable i amorós, Déu. La Seva veritat neteja l’ànima i capacita a reconèixer-El. Quan l’hem reconegut com a Pare de l’ànima.., la veritat ens omple del tot i aquesta veritat pot confortar a les ànimes (persones) de totes les religions. Quí no busca la veritat que dona l’autoritat de dir: ara crec en Déu! Per molt que ens puguin bescantar per haver dit la veritat.., la sabem certa i plena d’amor dins nostre i aleshores la humilitat donarà la grandesa d’un somriure amorós als llavis, en comptes d’una discussió aferrissada per defensar la veritat, doncs la veritat no cal demostrar-la, es mostrarà sola.

Authority and greatness

Telling the truth gives the possibility to speak with authority. Very different is to take authority as a right and exercise it over others with the force of violence; this will never give true authority, because it is based on submitting the will of others, it is based on the rotund ego raised as a weapon of submission.

So that there is the balance that allows well-being in every relationship there is the formula:

POINTS 7/9/19:  *Love and authority-humility and greatness*.

Authority gives it the purest truth that can be and that comes from the purest, true and most loving Being, God. His truth cleanses the soul and enables to recognize-Him. When we have recognized him as Father of the soul .., the truth fills us completely and this truth can comfort the souls (people) of all religions. Who does not seek the truth that gives the authority to say: now I believe in God! As much as we can be insulted for having told the truth …, we know it true and full of love within us and then humility will give the greatness of a loving smile on our lips, instead of a fierce argument to defend the truth, because the truth is not to be demonstrated, it will show itself.

Autoridad y grandeza

Decir la verdad da la posibilidad de hablar con autoridad. Muy diferente es tomarse la autoridad como un derecho y ejercerlo encima de los demás con la fuerza de la violencia; esto nunca dará autoridad verdadera, porque se basa en someter la voluntad de los demás, se basa en el ego rotundo enarbolado como un arma de sumisión.

Para que exista el equilibrio que permite bienestar en toda relación hay la fórmula:

PUNTOS 7/9/19:  *Amor y autoridad-humildad y grandeza*.

La autoridad la da la verdad más pura que pueda haber y que proviene del Ser más puro, verdadero y amoroso, Dios. Su verdad limpia el alma y capacita a reconocer-Lo. Cuando le hemos reconocido como Padre del alma.., la verdad nos llena del todo y esta verdad puede confortar a las almas (personas) de todas las religiones. Quién no busca la verdad que da la autoridad de decir: ¡ahora creo en Dios! Por mucho que nos puedan denostar por haber dicho la verdad.., la sabemos cierta y llena de amor dentro de nosotros y entonces la humildad dará la grandeza de una sonrisa amorosa en los labios, en vez de una discusión encarnizada para defender la verdad , pues la verdad no hay que demostrarla, se mostrará sola.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: