lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Un enfocament diferent//A different approach//Un enfoque diferente.

Reflexion de la Setmana  14 de setembre de 2019  

1  Un enfocament diferent

Si em resulta difícil deixar anar les meves auto-imatges negatives, pot ser degut a que m’he aferrat a elles i m’és dificultós tenir un enfocament de la vida amb actituds diferents. Equívocament, prenc la meva debilitat per la meva força perquè confio en ella o perquè s’ha convertit en un hàbit. Tot i així, si tinc el valor de deixar anar la debilitat de les meves actituds, llavors l’esquerda que queda oberta en el meu interior, pot per fi omplir-se de actituds positives.
La meditació facilita aquest procés al ensenyar com concentrar-se i desenvolupar capacitats, qualitats positives i autoestima. Al practicar-la, començo automàticament a deixar anar els meus pensaments i emocions estèrils i negatives.
En desenvolupar la capacitat per perdonar-me a mi mateix, també he de començar a perdonar als altres per totes les ferides i el dolor que sento que m’han infligit. Per a això, he de deixar anar la ràbia i les expectatives sobre que els altres “haurien” d’haver estat més afectuosos i atents o haver sabut com respectar i satisfer les meves necessitats.
En perdonant i deixant anar, pot desenvolupar-se un sentiment d’acceptació pels altres, juntament amb el reconeixement que han fet les coses de la millor manera que podien fer-les. És clar que, el procés de perdonar a una altra persona no passarà de la nit al dia. Els sentiments d’ofensa i ràbia mai s’han de suprimir sinó reconèixer-se, resoldre’s i en última instància, deixar-los anar, quan un es trobi preparat per fer-ho.

Extracte del llibre:
Avançar
Senders cap al creixement personal
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Weeck Reflection     setembre  14,   2019  

1 A different approach

If I find it difficult to release my negative self-images, it may be because I have become attached to them and it is difficult for me to have a different approach to life. I unequivocally take my weakness because of my strength because I trust her or because it has become a habit. However, if I have the courage to release the weakness of my attitudes, then the crack that is open inside me can finally be filled with positive attitudes.
Meditation facilitates this process by teaching how to concentrate and develop abilities, positive qualities and self-esteem. By practicing it, I automatically begin to release my sterile and negative thoughts and emotions.
As I develop the ability to forgive myself, I must also begin to forgive others for all the wounds and pain that I feel they have inflicted on me. To do this, I have to let go of anger and expectations that the others “would” have to have been more affectionate and attentive or have known how to respect and meet my needs.
By forgiving and releasing, a feeling of acceptance for others can develop, along with the recognition that they have done things in the best way they could do them. Of course, the process of forgiving another person will not happen overnight. Feelings of offense and anger should never be suppressed but recognized, resolved and ultimately released, when one is prepared to do so.

Excerpt from the book:
Move along
Paths to personal growth
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Reflexión de la Semana  14 de septiembre 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: