lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Punt de retorn//Return point//Punto de retorno.

Punt de retorn

stratosphere-terre-soleil-750x400

Què haurem fet els éssers humans al planeta que ni els ocells volen apropar-se a les nostres mans?

Què hauran fet els éssers animals que ni tan sols poden tancar els ulls per dormir amb tranquil·litat, que sempre tenen un ull obert que els manté alerta?

La Terra ens està demostrant que hem arribat al punt de retorn, que res pot seguir igual en aquesta progressió-recessió d’aquesta civilització.

Ara.., se’ls demana als joves.., ara.., una mica tard.., que aportin idees per reparar aquest món de tots.., i això.., que sempre s’ha dit que la joventut porta nova sang a la societat.., però, poc cas, poca atenció se’ls ha prodigat als joves de cor que realment volien canviar el món.

Ja hem arribat a la cruïlla; cal decidir; ara o mai! És que no s’entreveu el destí proper ja no molt lluny? Només queda temps per apedaçar-nos per dins.., perquè per fora, el planeta, està baixant per la costa molt ràpid. Només ens queda temps per a re-configurar el nostre pensament per no tornar a cometre els mateixos errors. Sabem com hauria de ser aquest món, oi?

D’aquest món físic, quan ens n’anem, només ens emportarem el que hàgim interioritzat, així doncs, per què no repensar en el nostre interior el món futur? Llevat que es pensi que ja no tornarem aquí; en aquest cas.., entenc que no es vulgui col·laborar ni amb el pensament. Però si hi ha la fe de que som ànimes i que som eternes i que la vida és un cicle que es repeteix amb les mateixes ànimes.., fem l’esforç de reconstruir en el nostre interior el paradís. Què hi perdrem?

https://www.eldiario.es/internacional/discurso-integro-Greta-Thunberg-ONU_0_945606156.html

Return point

orig_225193

What will we have done humans beings to the planet that even the birds do not want to approach our hands?

What will the animal beings have done who can not even close their eyes to sleep peacefully, that always have one open eye, by to keeps them alert?

The Earth is showing us that we have reached the point of return, that nothing can remain the same in this progression-recession of this civilization.

Now.., young people are asked.., now.., a little late.., to contribute ideas to repair this world of all.., and that.., than has always been said that youth has been new blood to society.., however, little case, little attention has been given to the young at heart who really wanted to change the world.

We have already reached the crossroads; there are to decide; now or never! Perhaps isn’t the next destination glimpsed not too far away? There is only time left to mend us inside… because on the outside, the planet is going down the slope very fast. We only have time to reconfigure our thinking so as not to make the same mistakes again. We know what this world should be like, right?

In this physical world, when we leave, we will only take avay what we have internalized, so why not rethink the future world within us? Unless it is thought that we will not return here; in that case.., I understand that you don’t want to collaborate even with thought. But if there is the faith that we are souls and that we are eternal and that life is a cycle that repeats itself with the same souls, let us make the effort to rebuild paradise inside us. What are we going to lose?

https://www.eldiario.es/internacional/discurso-integro-Greta-Thunberg-ONU_0_945606156.html

Punto de retorno

the-verge-lightfarm-studios

¿Qué habremos hecho los seres humanos al planeta que ni los pájaros quieren acercarse a nuestras manos?

¿Qué habrán hecho los seres animales que ni siquiera pueden cerrar los ojos para dormir con tranquilidad, que siempre tienen un ojo avizor que los mantiene alerta?

La Tierra nos está demostrando que hemos llegado al punto de retorno, que nada puede seguir igual en esa progresión-recesión de esta civilización.

Ahora.., se les pide a los jóvenes.., ahora.., un poco tarde.., que aporten ideas para reparar este mundo de todos.., y eso.., que siempre se ha dicho que la juventud lleva nueva sangre a la sociedad.., sin embargo, poco caso, poca atención se les ha prodigado a los jóvenes de corazón que realmente querian cambiar el mundo.

Ya hemos llegado a la encrucijada; hay que decidir; ¡ahora o nunca! ¿Acaso no se vislumbra el destino próximo ya no muy lejos? Solo queda tiempo para remendarnos por dentro.., porque por fuera, el planeta, está bajando por la cuesta muy rápido. Solo nos queda tiempo para reconfigurar nuestro pensamiento para no volver a cometer los mismos errores. Sabemos cómo habría de ser este mundo, ¿verdad?

De este mundo físico, cuando nos vayamos, solo nos vamos a llevar lo que hayamos interiorizado, así pués, ¿por qué no repensar en nuestro interior el mundo futuro? A menos que se piense que ya no volveremos aquí; en ese caso.., entiendo que no se quiera colaborar ni con el pensamiento. Pero si hay la fe de que somos almas y que somos eternas y que la vida es un ciclo que se repite con las mismas almas.., hagamos el esfuerzo de reconstruir en nuestro interior el paraíso. ¿Qué vamos a perder?

https://www.eldiario.es/internacional/discurso-integro-Greta-Thunberg-ONU_0_945606156.html

qui-soc-minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: