lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Una història d’amor//A love story//Una historia de amor.

Reflexió de la Setmana  21 de setembre de 2019 

unnamed

Una història d’amor

Vaig començar a sentir com si Déu m’hagués agafat de la mà, com si fos Ell qui em fes avançar. Encara ho sento així, sento la Seva companyia constantment, i les Seves benediccions sempre estan damunt del meu cap.
La meva experiència és que no es pot veure Déu amb els ulls físics, ni es pot entendre Déu amb un intel·lecte limitat i bast. En lloc d’això, Déu necessita ser reconegut, que és una cosa molt més reveladora que l’enteniment filosòfic senzillament.
El “reconeixement” no pertany a l’àmbit del cervell sinó al del cor. Quan el cor veu Déu, quan el cor coneix Déu, pot haver reconeixement. Així, el reconeixement és el resultat dels sentiments, experiències i comprensió del cor.
Deixem la nostra llar original (el món de les ànimes), venim al teatre de la vida, i acabem per oblidar-nos de l’argument. Déu mai entra en l’obra i, per tant, no s’oblida de la trama. Només Ell, doncs, pot fer-nos entendre l’obra sencera. Només Déu posseeix tal coneixement, i només Ell pot donar-lo. Per això és l’Ànima Suprema.
Ell està més enllà, és diferent, és únic. És el Pare i és el que ens dóna nova vida. Déu és meravellós. Encara que no participa en l’obra, la coneix del tot. No ha de experimentar-la per conèixer-la. No té ulls, però veu les nostres experiències. I ens dóna el reconeixement de manera que El puguem “veure” i conèixer-Lo.
Així com un generador situat a un lloc transmet contínuament un corrent elèctric, així el Pare Omnipotent segueix enviant-nos poder espiritual. I nosaltres ho rebem, si estem connectats apropiadament i hem tingut cura de que no s’hagi fos cap fusible.

Extracte del llibre:
Companya de Déu
Paraules i saviesa d’una de les
grans líders del món
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Weeck Reflection septembre  21 ,  2019 

unnamed

A love story

I began to feel as if God had taken me by the hand, as if it was He who made me move forward. I still feel this way, I feel His company constantly, and His blessings are always on my head.
My experience is that God cannot be seen with physical eyes, nor can God be understood with a limited and gross intellect. Instead, God needs to be recognized, which is something much more revealing than a mere philosophical understanding.
“Recognition” does not belong to the realm of the brain but to that of the heart. When the heart sees God, when the heart knows God, there can be recognition. Thus, recognition is the result of feelings, experiences and understanding of the heart.
We leave our original home (the world of souls), come to the theater of life, and end up forgetting the argument. God never enters the work and therefore does not forget the plot. Only He, so, can make us understand the whole play. Only God possesses such knowledge, and only He can give it. That is why it is the Supreme Soul.
He is beyond, is different, is unique. He is the Father and He is the one who gives us new life. God is wonderful. Although he does not participate in the play. He knows this, completely. He does not have to experience it to know it. He has no eyes, but he sees our experiences. And it gives us recognition so that we can “see” Him and know Him.
Just as a generator located in one place continuously transmits an electric current, so the Almighty Father continues to send us spiritual power. And we receive it, if we are properly connected and have taken care that no fuse has blown.

Excerpt from the book:
Companion of God
Words and wisdom of one of the
great leaders of the world
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Reflexión de la Semana  21 de septiembre 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc-miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: