lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Veient només negativitat//Seeing only negativity//Viendo sólo negatividad.

universo

Veient només negativitat

Com es pot canviar el negatiu en positiu? I per què cal fer el canvi?

SLOGAN 26/10/19:  * Per canviar el negatiu en positiu, deixeu que els vostres sentiments siguin purs i il·limitats.*

Per tenir ganes de fer quelcom ens cal una motivació, i, per això la millor motivació que hi pot haver per canviar alguna cosa de la nostra forma de pensar i per afegit de la nostra manera d’actuar, és la de sentir-se més bé, millorar la salut física i mental. Per això, per millorar-nos integralment, ens cal canviar, fer un tomb, un canvi de consciència, que passa per fer una revolució interna: allò que pensem, veiem, parlem, actuem amb trets negatius, mirar-ho per la part oposada, per la part positiva. Ja que aquest és un món dual.., per què entestar-nos en veure només la part negativa? No es pot fer res sense una mica d’esforç i el que es requereix en això és mental: sortir del costum de deixar-nos portar per la negativitat.

Com podem fer-ho? L’eslògan ens dona la pauta: renunciar a tenir sentiments que no beneficiïn a ningú, ni a nosaltres mateixos, portar sentiments purs a la nostra ment, o sigui.., el sentiment més pur que es pugui tenir és el de l’amor senzill, amable, sincer, generós per tot, per a tothom, pel món global; estendre una mà no per prendre sinó per donar, la metàfora que no té res a veure amb res físic, no es tracta de fer caritat física sinó espiritual; però el millor de tot és que “donant” d’aquesta manera ens fem “caritat” a nosaltres mateixos. Quina millor donació que l’amor aquest hi pot haver?

L’eslògan també ens parla de sentiments il·limitats: es pot definir com els sentiments que no estan lligats a petiteses humanes mancades d’espiritualitat. Allò que ens degrada està lligat a pensar que som només un cos sense aquesta part que en realitat som: l’ànima. Si pensem que només som un cos.., som mortals i per tant els sentiments estaran limitats a aquest món físic i no podrem tenir sentiments generosos, perquè tot allò físic té una caducitat, s’acaba, i hi haurà avarícia de no perdre res.

1_H

Seeing only negativity

How can you change the negative into positive? And why do we have to make the change?

SLOGAN 10/26/19: * To change the negative into positive, let your feelings be pure and unlimited. *

To feel like doing something, we need a motivation, and, therefore, the best motivation we can have to change something in our way of thinking and, in addition to our way of acting, is to feel better, improve physical and mental health. Therefore, to improve ourselves comprehensively, we need to change, somersault , a change of consciousness that goes through an internal revolution: what we think, see, talk, act with negative traits, look at it on the opposite side, on the positive side. Since this is a dual world.., why insist on seeing only the negative part? Nothing can be done without a little effort and what is required in this is mental: get out of the habit of being carried away by negativity.

How can we do it? The slogan gives us the guideline: giving up feelings that do not benefit anyone, or ourselves, bring pure feelings to our mind, that is, the purest feeling we can have is that of simple, kind love, sincere, generous for everything, for everyone, for the global world; extending a hand not to take but to give, the metaphor that has nothing to do with anything physical, is not about doing physical charity but spiritual; but best of all, “giving” in this way we make us”charity” ourselves. What better donation than this love can there be?

The slogan also tells us about unlimited feelings: it can be defined as feelings that are not linked to human littlenesses devoid of spirituality. What degrades us is linked to thinking that we are only a body without this part that we really are: the soul. If we think that we are only one body.., we are mortal and therefore the feelings will be limited to this physical world and we will not be able to have generous feelings, because everything physical has an expiration, it ends, and there will greed of to lose nothing.

Screen-Shot-2017-11-12-at-12.25.50-PM

Viendo sólo negatividad

¿Cómo se puede cambiar lo negativo en positivo? ¿Y por qué hay que hacer el cambio?

SLOGAN 26/10/19: * Para cambiar lo negativo en positivo, dejad que vuestros sentimientos sean puros e ilimitados. *

Para tener ganas de hacer algo necesitamos una motivación, y, por ello la mejor motivación que puede haber para cambiar algo de nuestra forma de pensar y por añadido de nuestra manera de actuar, es la de sentirse más bien, mejorar la salud física y mental. Por ello, para mejorarnos integralmente, necesitamos cambiar, dar un vuelco, un cambio de conciencia que pasa por hacer una revolución interna: lo que pensamos, vemos, hablamos, actuamos con rasgos negativos, mirarlo por la parte opuesta , por la parte positiva. Ya que este es un mundo dual.., ¿por qué empeñarnos en ver sólo la parte negativa? No se puede hacer nada sin un poco de esfuerzo y lo que se requiere en esto es mental: salir de la costumbre de dejarse llevar por la negatividad.

Cómo podemos hacerlo? El eslogan nos da la pauta: renunciar a tener sentimientos que no beneficien a nadie, ni a nosotros mismos, traer sentimientos puros a nuestra mente, o sea.., el sentimiento más puro que se pueda tener es el del amor sencillo, amable, sincero, generoso por todo, para todos, por el mundo global; extender una mano no para tomar sino para dar, la metáfora que no tiene nada que ver con nada físico, no se trata de hacer caridad física sino espiritual; pero lo mejor de todo es que “dando” de esta manera nos hacemos “caridad” a nosotros mismos. Qué mejor donación que el amor este puede haber?

El eslogan también nos habla de sentimientos ilimitados: se puede definir como los sentimientos que no están ligados a pequeñeces humanas carentes de espiritualidad. Lo que nos degrada está ligado a pensar que somos sólo un cuerpo sin esta parte que en realidad somos: el alma. Si pensamos que sólo somos un cuerpo.., somos mortales y por ende los sentimientos estarán limitados a este mundo físico y no podremos tener sentimientos generosos, porque todo lo físico tiene una caducidad, se acaba, y habrá avaricia de no perder nada .

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: