lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Felicitat versus felicitat//Happiness versus happiness//Felicidad versus felicidad.

Felicitat versus felicitat

por-que-se-celebra-el-20-de-marzo-el-dia-internacional-de-la-felicidad-2019-655x368

Quina és la finalitat del Raja Ioga?

La principal, entre d’altres, la bàsica, és tornar a connectar amb la veritable felicitat, que no la dóna cap fruit material o exterior, sinó, que ve de la qualitat integral que rau dins nostre mateix de forma natural. Aquesta qualitat nostre de la felicitat està latent i fa petites manifestacions d’ella mateixa quan alguna cosa exterior la invoca; com, per exemple: al veure algú que estimem, aconseguir alguna fita o possessió material, diners, riquesa, etc., però que s’esfuma rápidament; doncs, res exterior pot mantenir per temps indefinit la felicitat d’aquesta manera artificial.

La pràctica del ¹Raja Ioga ens fa adonar que no hem de cercar la felicitat a fora, sinó que, ja forma part de nosaltres mateixos, com la resta de qualitats de la pau, l’amor, la saviesa i la energia (poder espiritual). Per què és tan important la felicitat? Doncs és perquè aquesta qualitat és la que ens vincula al món transformat, on l’ésser humà existeix en un món (aquesta mateixa Terra), on la tristesa, l’infortuni, la por, el pesar.., etc., no hi existeixen, degut a que anteriorment ha descobert com trobar la veritable felicitat estable, que ha permès transformar el món: conscients constantment de l’alegria d’estar vius.

¹Què és Raja Ioga?

¹https://julianeus.wordpress.com/2017/09/26/que-es-raja-yoga-facil/

Happiness versus happiness

atencionplena-pastorgarciaterapeuta1

What is the purpose of Raja Yoga?

The main one, among others, the basic one, is to reconnect with true happiness, which does not comes any material or external fruit, but, which comes from the integral quality that resides in our interior naturally. Our quality of happiness is latent and makes small manifestations of itself when something outside invokes it; as, for example: seeing someone we love, achieving some goal or material possession, money, wealth, etc., but quickly disappears; therefore, nothing of outside can keep happiness in this artificial way indefinitely.

The practice of ¹Raja Yoga makes us see that we should not seek happiness outside, but that it is already part of ourselves, like the rest of the qualities of peace, love, wisdom and energy (spiritual power). Why is happiness so important? Well, it is that this quality is what links us to the transformed world, where the human being exists in a world (this same Earth), where sadness, misfortune, fear, grief.., etc., do not exist there, because he has previously discovered how to find true stable happiness, which has allowed to transform the world: constantly aware of the joy of being alive.

¹What is Raja Yoga?

¹https://julianeus.wordpress.com/2017/09/26/que-es-raja-yoga-facil/

Felicidad versus felicidad

felicidad

¿Cuál es la finalidad del Raja Yoga?

La principal, entre otras, la básica, es volver a conectar con la verdadera felicidad, que no la da ningún fruto material o exterior, sino, que viene de la calidad integral que reside en nuestro mismo interior de forma natural. Esta calidad nuestra de la felicidad está latente y hace pequeñas manifestaciones de ella misma cuando algo exterior la invoca; como, por ejemplo: al ver a alguien que amamos, conseguir alguna meta o posesión material, dinero, riqueza, etc., pero que se esfuma rápidamente; pues, nada exterior puede mantener por tiempo indefinido la felicidad de esta manera artificial.

La práctica del ¹Raja Yoga nos hace ver que no debemos buscar la felicidad afuera, sino que, ya forma parte de nosotros mismos, como el resto de cualidades de la paz, el amor, la sabiduría y la energía (poder espiritual) . ¿Por qué es tan importante la felicidad? Pues, es que esta cualidad es la que nos vincula al mundo transformado, donde el ser humano existe en un mundo (esta misma Tierra), en donde la tristeza, el infortunio, el miedo, el pesar.., etc., no existen ahí, debido a que anteriormente ha descubierto cómo encontrar la verdadera felicidad estable, que ha permitido transformar el mundo: conscientes constantemente de la alegría de estar vivos.

¹Qué es Raja Yoga?

¹https://julianeus.wordpress.com/2017/09/26/que-es-raja-yoga-facil/

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: