lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

 Mentre contínues volant…//While you continue flying…//Mientras continuas volando…

Reflexió de la Setmana  2 de novembre de 2019  

unnamed Mentre contínues volant ….

La humilitat és la mare de totes les virtuts.
Et sembla que és així?
Si tens totes les virtuts excepte la humilitat,
seràs un ésser humà virtuós arrogant de les seves virtuts.
No obstant això, si ets virtuós i humil,
seràs una encarnació del diví.

L’autèntica humilitat no ha de confondre’s amb la baixa autoestima. Compartiré un secret molt personal amb tu: Així com mai tractaré de controlar a ningú, tampoc permetré que ningú em controli. Així com mai forçaré la meva voluntat davant ningú, tampoc deixaré que ningú forci la meva. Això no és arrogància. És amor propi, el poder de la humilitat.
L’ego tampoc desapareixerà, així com així. De fet, et seguirà a tot arreu. Fins i tot en aquestes meditacions plenes de llum. Estaràs allà assegut i de sobte apareixerà aquest o aquell pensament provinent del teu ser limitat, i t’arrossegarà en un segon. Si et passa, vol dir que segueixes estant a mercè d’influències d’un ordre menor. És un senyal de l’ego.
En realitat, sempre que sentis una influència negativa, interna o externa, l’ego serà el causant. L’ego és molt subtil i per això no resulta fàcil detectar-lo. Treballa de forma subterrània, minant els fonaments de la teva veritat. Tot, absolutament, pot inflar-lo: Comentaris i crítiques; tot tipus de circumstàncies i situacions; qualsevol cosa pot disparar-lo.
No obstant això, si et mantens alerta i dirigeixes l’atenció a tu mateix, seràs capaç de mantenir-te humil. Seràs capaç de recordar que tot el que passa és una prova. Estàs sent provat en la teva determinació de no permetre que res et toqui les ales.
Vés amb compte a l’hora d’usar ulls i oïdes. Parla’ls. Digues als teus ulls: “Així és com heu de mirar!”, i a les teves oïdes: “Això no ho heu de escoltar!”. Mantingues el teu amor propi, recordant que no deixaràs que l’ego t’abasti, que vas a mantenir-lo a ratlla. Mentre continues volant…

Extracte del llibre:
Les ales de l’esperit,
Alliberar la identitat espiritual
Ed. HCL
Dadi Janki

Weeck Reflection     november 2,  2019  

unnamed  While you continue flying …

Humility is the mother of all virtues.
Do you think so?
If you possess all the virtues except humility,
You will be an arrogant virtuous human being of his virtues.
However, if you are virtuous and humble,
You will be an embodiment of the divine.

Authentic humility should not be confused with low self-esteem. I will share a very personal secret with you: Just as I will never try to control anyone, neither will I allow anyone to control me. Just as I will never force my will on anyone, neither will I let anyone force mine. This is not arrogance. It is self-love, the power of humility.
The ego is not going to disappear, just like that. In fact, it will follow you everywhere. Even in those light-filled meditations. You will be sitting there and suddenly this or that thought from your limited being will appear, and it will drag you in a second. If it happens to you it means that you remain at the mercy of influences of a minor order. It is a sign of the ego.
In reality, whenever you feel a negative influence, internal or external, the ego will be the cause. The ego is very subtle and that is why it is not easy to detect it. Work underground, undermining the foundations of your truth. Everything, absolutely, can fill full it: Comments and criticisms; all kinds of circumstances and situations; Anything can shoot it.
However, if you stay alert and direct attention to yourself, you will be able to remain humble. You will be able to remember that everything that happens is a test. You are being tested in your determination not to let anything touch your wings.
Be careful when using eyes and ears. Talk to them. Say to your eyes: “This is how you should look!”, And to your ears: “You don’t have to listen to that!” Keep your self-love remembering that you will not allow the ego to reach you, that you will keep it at bay. While you continue flying…

Excerpt from the book:
The wings of the spirit,
Free spiritual identity
Ed. HCL
Dadi Janki

 

Reflexión de la Semana  2 de noviembre 2019    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: