lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Relacions i Zodíac//Relationships and Zodiac//Relaciones y zodiaco.

Relacions i Zodíac

zpdiac1

Relacionant-nos ens enriquim els uns als altres.

Ahir, mentre parlava amb uns coneguts, va sorgir el tema del zodíac, de com és la naturalesa de cada persona. De fet, no hi tinc gaire afició, però si que em va servir en un moment de la vida, quan era molt jove i em costava relacionar-me amb la gent, per poder fixar una mica de seguretat en mi mateixa, al tenir una guia de com era cadascú i poder tractar amb ells sota aquesta base. Aquella inseguretat d’un principi es va esvair miraculosament.

Mentre pensava ara en aquella conversa d’ahir, me n’he adonat que el fet que em va donar seguretat per relacionar-me amb els demés, no era res més que acceptar com era l’altre. Perquè quan acceptem la naturalesa dels demés, estem seguint un codi espiritual molt profund que ens allibera de prendre de fora. Ni esperem que l’altre es comporti com ens va bé a nosaltres; només acceptem i som lliures, ni ens fixem en les seves debilitats que en el fons son les nostres. Llavors la relació s’allibera de negativitat.

El codi espiritual és: ” De dins cap a fora, no pas, de fora cap a dins.”

Perquè, tot el que prenem de fora per ser feliç fluctua, doncs depèn de les circumstàncies exteriors i dels demés. En canvi, quan prenem de dins nostre, som quí manté la intensitat de la felicitat que volem, perquè depen de nosaltres mateixos; som quí té les regnes de com volem sentir-nos o de com volem prendre’ns les situacions i circumstàncies que venen de fora nostre. Això ens fa lliures.

Relationships and Zodiac

zodíac

 

By relating we enrich each other.

Yesterday, while talking with acquaintances, the theme of the zodiac arose, how is the nature of each person. In fact, I don’t have this hobby for it, but it did help me at a time in my life, when I was very young and I had a hard time interacting with people, to be able to fix a little confidence in myself by having a guide to how was each one and to be able to deal with them on this basis. That insecurity of a beginning miraculously vanished.

While I was thinking about that yesterday’s conversation , I realized that, the fact that it gave me security to relate to others was nothing more than to accept what the other was like. Because when we accept the nature of others, we are following a very deep spiritual code that frees us from taking from outside. Neither do we expect the other to behave how it suits us; We only accept and are free, nor do we look at their weaknesses, which are basically the ours. Then the relationship is released from negativity.

The spiritual code is: “From the inside out, not, from the outside in.”

Because, everything we take from outside to be happy fluctuates, since it depends on external circumstances and others. Instead, when we take from within ourselves, we are the one who maintains the intensity of happiness we want, because it depends on ourselves; we are who has the reins of how we want to feel or how we want to take the situations and circumstances that come from outside of us. This makes us free.

Relaciones y Zodiaco

zodíac3

Relacionándonos nos enriquecemos unos a otros.

Ayer, mientras hablaba con unos conocidos, surgió el tema del zodíaco, de cómo es la naturaleza de cada persona. De hecho, no tengo mucha afición, pero si que me sirvió en un momento de la vida, cuando era muy joven y me costaba relacionarme con la gente, para poder fijar un poco de seguridad en mí misma, al tener una guía de cómo era cada uno y poder tratar con ellos bajo esta base. Aquella inseguridad de un principio se desvaneció milagrosamente.

Mientras pensaba ahora en aquella conversación de ayer, me he dado cuenta de que el hecho de que me dio seguridad para relacionarme con los demás, no era más que aceptar cómo era el otro. Porque cuando aceptamos la naturaleza de los demás, estamos siguiendo un código espiritual muy profundo que nos libera de tomar de afuera. Ni esperamos que el otro se comporte como nos va bien a nosotros; sólo aceptamos y somos libres, ni nos fijamos en sus debilidades que en el fondo son las nuestras. Entonces la relación se libera de negatividad.

El código espiritual es: “De dentro afuera, no, de fuera hacia dentro.”

Porque, todo lo que tomamos de afuera para ser feliz fluctúa, pues depende de las circunstancias exteriores y de los demás. En cambio, cuando tomamos de dentro de nosotros, somos quién mantiene la intensidad de la felicidad que queremos, porque depende de nosotros mismos; somos quién tiene las riendas de cómo queremos sentirnos o de cómo queremos tomarnos las situaciones y circunstancias que vienen de fuera nuestro. Esto nos hace libres.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: