lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

El resultat de practicar//The result of practicing//El resultado de practicar.

El resultat de practicarexerciciPotser costa mantenir una regularitat en fer alguna cosa; com per exemple, exercitar-nos en la repetició d’un treball de gimnàstica, ja que al principi no som destres, els muscles no estan acostumats, falta elasticitat i tot això deriva en una resistència a practicar-ho; literalment mandra.

Però, per poc que practiquem ens anem adonant que cada vegada ens costa menys fer-ho. Al final, sense adonar-nos, aquell exercici dificultós s’ha tornat automàtic i ja forma part dels nostres moviments naturals. Hem aconseguit l’objectiu; el resultat de la pràctica.

Això mateix és el que succeeix quan ens proposem algun canvi en la nostra vida, algun canvi en el tarannà habitual, alguna variació en la forma de pensar, etc… I això.., em du al tema on volia anar, a la pràctica que em fa feliç ara que ja estic veient els seus resultats: “recordar, connectar mentalment amb l’Ésser més Subtil i Amorós que hi pugui haver.., Déu.”

Al principi, com la gimnàstica física, costa. Però, a còpia de repetir-ho.., al final hi ha premi! Gairebé incògnitament la connexió es manté tot i fent, tot i pensant altres coses. El senyal d’això és que per dins ens sentim intoxicats d’una alegria que no prové d’enlloc.

The result of practicingwoman-universe-blue-Perhaps it is difficult to maintain regularity in doing something; as for example, to exercise itselves in the repetition of a gymnastic work, since at the beginning we are not skilled, the muscles are not accustomed, lack elasticity and all this derives in a resistance to practice it; literally lazyness.

But, by little that we practice, we are realizing that each time it costs us less to do it. In the end, without realizing it, that difficult exercise has become automatic and is already part of our natural movements. We have achieved the objective; The result of the practice.

The same is what happens when we propose a change in our life, some change in the usual mood, some variation in the way of thinking, etc… And that.., leads me to the topic where I wanted to go; to practice which makes me happy now that I am seeing its results: “remembering, connect mentally with the most Subtle and Loving Being there may be, God.”

At first, like physical gymnastics, it costs. But, by force of repeating it.., in the end there is a prize! Almost incognitament the connection is maintained, despite doing something, despite thinking other things. The sign of this is that inside we feel intoxicated with a joy that comes from nowhere.

El resultado de practicarphysical-astral-divineQuizá cuesta mantener una regularidad en hacer algo; como por ejemplo, ejercitarnos en la repetición de un trabajo de gimnasia, ya que al principio no somos diestros, los músculos no están acostumbrados, falta elasticidad y todo ello deriva en una resistencia a practicarlo; literalmente pereza.

Pero, a poco que practicamos nos vamos dando cuenta de que cada vez nos cuesta menos hacerlo. Al final, sin darnos cuenta, aquel ejercicio dificultoso se ha vuelto automático y ya forma parte de nuestros movimientos naturales. Hemos conseguido el objetivo; el resultado de la práctica.

Esto mismo es lo que sucede cuando nos proponemos algún cambio en nuestra vida, algún cambio en el talante habitual, alguna variación en la forma de pensar, etc… Y eso.., me lleva al tema donde quería ir, a la práctica que me hace feliz ahora que ya estoy viendo sus resultados: “recordar, conectar mentalmente con el Ser más Sutil y Amoroso que pueda haber.., Dios.”

Al principio, como la gimnasia física, cuesta. Pero, a fuerza de repetirlo.., ¡al final hay premio! Casi incògnitament la conexión se mantiene a pesar de hacer, a pesar de pensar otras cosas. La señal de esto es que por dentro nos sentimos intoxicados de una alegría que no proviene de ninguna parte.

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: