lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Gent pobra-gent rica//Poor people-rich people//Gente pobre-gente rica.

Gent pobra-gent ricariquezaespiritual (1)No hi ha or, joies, ni riquesa al món, que pugui estar a l’alçada de la riquesa espiritual.

SLOGAN 26/11/19:  * Els que acumulen un ingrés (espiritual) de molts milions a cada pas, son els més rics de tots.*

Hi ha la consciència que la riquesa dóna felicitat.., però mirant les cares d’alguns més rics del món.., només hi puc veure preocupació, tristesa, arrogància i potser orgull de ser els que ho han assolit. Però.., en aquest món d’ara, és possible que per ser i mantenir-se ric s’hagi de fer coses que atordeixen l’ànima i que causen patiment a molts d’altres.

Quan era molt jove no entenia aquella dita: “ningú es fa ric treballant”. Però ara, quan miro al meu voltant i veig que fins i tot treballant àrduament molts no aconsegueixen sorgir del forat de la pobresa.., ara l’entenc aquella dita incompresa. Malgrat tot, a la riquesa espiritual que s’aconsegueix cada segon, no se li pot aplicar el resultat de la riquesa física.., doncs, contra més ric espiritual em faig.., més rics espirituals es poden fer els del meu voltant, perquè aquesta riquesa s’encomana; contra més en tinc, més en puc donar en forma de vibracions d’amor, en forma de paraules, de mirades, d’actes. I no hi ha la por de empobrir-me al donar tant, perquè el magatzem d’aquesta riquesa sempre és al meu abast: el Magatzem de Déu.

Poor people-rich peopleespiritualidad2There is no gold, jewelry, or wealth in the world, that can to be up to spiritual wealth.

SLOGAN 11/26/19: * Those who accumulate an income (spiritual) of many millions at each step, are the richest of all.*

There is an awareness that wealth gives happiness.., but looking at the faces of some of the richest in the world.., I can only see concern, sadness, arrogance and perhaps pride in being those who have achieved it. But.., in this world now, it is possible that in order to be and stay rich you have to do things that stun the soul and cause suffering to many others.

When I was very young I didn’t understand that saying: “nobody gets rich working“. But now, when I look around and see that even working hard many do not get out of the hole of poverty.., now I understand that misunderstood saying. However, to the spiritual wealth that is achieved every second, the result of physical wealth cannot be applied.., well, against the richer spiritual I become.., richest spiritual ones can be made around me, because this wealth infects; the more I have, the more I can give in the form of vibrations of love, in the form of words, looks, acts. And there is no fear of being impoverished by giving so much, because the store of this wealth is always within my reach: the Warehouse of God.

Gente pobre-gente ricaespiritualidad_3
No hay oro, joyas, ni riqueza en el mundo, que pueda estar a la altura de la riqueza espiritual.

SLOGAN 26/11/19: * Los que acumulan un ingreso (espiritual) de muchos millones a cada paso, son los más ricos de todos. *

Existe la conciencia de que la riqueza da felicidad.., pero mirando las caras de algunos más ricos del mundo.., sólo puedo ver preocupación, tristeza, arrogancia y quizás orgullo de ser los que lo han logrado. Pero.., en este mundo de ahora, es posible que para ser y mantenerse rico se tenga que hacer cosas que aturden el alma y que causan sufrimiento a muchos otros.

Cuando era muy joven no entendía aquel dicho: “nadie se hace rico trabajando”. Pero ahora, cuando miro a mi alrededor y veo que incluso trabajando arduamente muchos no consiguen surgir del agujero de la pobreza.., ahora entiendo aquel dicho incomprendido. No obstante, a la riqueza espiritual que se consigue cada segundo, no se le puede aplicar el resultado de la riqueza física.., pues, contra más rico espiritual me hago.., más ricos espirituales se pueden hacer los de mi alrededor, porque esta riqueza contagia; contra más tengo, más puedo dar en forma de vibraciones de amor, en forma de palabras, de miradas, de actos. Y no hay miedo de empobrecerme al dar tanto, porque el almacén de esta riqueza siempre está a mi alcance: el Almacén de Dios.qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: