lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Canviar de bàndol//Change sides//Cambiar de bando.

Canviar de bàndoldosEn temps convulsos és molt comú alinear-se al costat del poder més rellevant. També és molt fàcil equivocar-se de bàndol.

PUNTS 27/11/19:  * Només quan sou purs podeu ser forts. Deixeu que les vostres mans facin la feina mentre que el vostre cor recorda al Pare. Hi ha intranquil·litat a través dels 5 vicis (afecció,ego,desig,arrogància,ira). En aquest temps hi ha tendència a anar cap el costat que es percep poderós per sentir-se protegit. Només el Pare és poderós.*

Sembla que ser pur sigui un antagonisme per tot el que observem al món; també és molt possible que l’aparellem a ser feble, doncs tenim una imatge esbiaixada de la puresa, relegada a la utopia; tanmateix, ben al contrari; el fet de ser pur és com els fonaments d’una casa: si estan fets de bons materials cap terratrèmol la farà caure. Així també, si en el nostre interior no hi han pors, falsos orgulls, desmesures, prepotències i ràbies.., res podrà minar la estabilitat del nostre estat.

Com aconseguim aquesta puresa d’estat? Lentament, doncs no s’assoleix en un pim-pam, cal paciència, sobretot amb nosaltres mateixos, doncs aquests 5 vicis descrits han format part de la nostra vida i potser ens hauran tret de atzucacs en el passat, però també ens hauran provocat molts patiments i penediments. Ara “toca” veure’ls com la part fosca a la que ens hem alineat per protegir-nos. Ara “toca” acomiadar-los amorosament. Ara “toca” canviar de bàndol, perquè el poder està canviant. La foscor té els dies comptats; la llum s’està obrint pas a la nostra consciència perquè el món està canviant. Ara, mentre ho fem tot, mentre anem fent el dia a dia, a la feina, a casa.., tinguem llambregades sovint de recordar a Déu, doncs en Ell hi ha el verdader poder que proveeix de la força i la voluntat de fer-se net. Com més flaixos tinguem d’aquest record, més energia obtenim per fer-ho possible. Tan senzill com això!

Change sidesunIn convulsive times it is very common to line up next to the most relevant power. It is also very easy to go at the wrong side.

POINTS 11/27/19: * Only when you are pure can you be strong. Let your hands do the work while your heart remembers the Father. There is restlessness through the 5 vices (attachment, ego, desire, arrogance, anger). At this time there is a tendency to go to the side that is perceived as powerful to feel protected. Only the Father is powerful.*

It seems that being pure is an antagonism for everything we observe in the world; it is also very possible that we pair it by be weak, because we have a biased image of purity, relegated to utopia; however, quite the contrary; the fact of being pure is like the foundations of a house: if they are made of good materials, no earthquake will make it fall. So too, if there are no fears inside us, false pride, excesses, arrogance and anger.., nothing can undermine the stability of our state.

How do we get that state purity? Slowly, because it is not achieved in a step, patience is needed, especially with ourselves, because these 5 vices described have been part of our life and perhaps they will have taken us out of dead ends in the past, but they will also have caused us many sufferings and regrets. Now “touches” to see them as the dark part with which we have aligned to protect ourselves. Now “touches” to dismiss them lovingly. Now “touches” to change sides, because the power is changing. The darkness has the days numbered; the light is making its way into our conscience because the world is changing. Now, while we do everything, while we are in the day to day, at work, at home.., let’s have look often to remember God, because in Him is the true power that provides the strength and the will to come clean. The more flashes we have of this remembrance, the more energy we get to make it possible. As simple as that!

Cambiar de bandotresEn tiempos convulsos es muy común alinearse al lado del poder más relevante. También es muy fácil equivocarse de bando.

PUNTOS 27/11/19: * Sólo cuando sois puros podéis ser fuertes. Dejad que vuestras manos hagan el trabajo mientras que vuestro corazón recuerda al Padre. Hay intranquilidad a través de los 5 vicios (apego, ego, deseo, arrogancia, ira). En este tiempo hay tendencia a ir hacia el lado que se percibe poderoso para sentirse protegido. Sólo el Padre es poderoso. *

Parece que ser puro sea un antagonismo por todo lo que observamos en el mundo; también es muy posible que lo emparejemos a ser débil, pues tenemos una imagen sesgada de la pureza, relegada a la utopía; sin embargo, todo al contrario; el hecho de ser puro es como los cimientos de una casa: si están hechos de buenos materiales ningún terremoto la hará caer. Así también, si en nuestro interior no hay miedos, falsos orgullos, desmesuras, prepotencias y rabias.., nada podrá minar la estabilidad de nuestro estado.

Como conseguimos esa pureza de estado? Lentamente, pues no se logra en un pispás, hace falta paciencia, sobre todo con nosotros mismos, pues estos 5 vicios descritos han formado parte de nuestra vida y quizás nos habrán sacado de callejones sin salida en el pasado, pero también nos habrán provocado muchos sufrimientos y arrepentimientos. Ahora “toca” verlos como la parte oscura a la que nos hemos alineado para protegernos. Ahora “toca” despedirlos amorosamente. Ahora “toca” cambiar de bando, porque el poder está cambiando. La oscuridad tiene los días contados; la luz se está abriendo paso en nuestra conciencia porque el mundo está cambiando. Ahora, mientras lo hacemos todo, mientras vamos haciendo el día a día, en el trabajo, en casa.., tengamos amenudo instantes de recordar a Dios, pues en Él está el verdadero poder que provee de la fuerza y ​​la voluntad de hacerse limpio. Cuanto más flashes tengamos de este recuerdo, más energía obtenemos para hacerlo posible. ¡Así de sencillo!qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: