lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Fe//Faith//Fe.

FE

Red-Sea

Què hi ha darrera de la paraula FE?  creença o experiència?

   1. Si hi ha creença.., és possible que sigui fe cega.
   2. Si hi ha experiència.., de segur que hi ha convicció.

Personalment prefereixo la fe sortida de la pròpia experiència, que no ha de ser forçosament la experiència d’altri, ja que allò que un experimenta és la seva pròpia realització, la seva pròpia veritat irrebatible; sinó, si s’adopta la experiència d’algú com a pròpia sense haver-la experimentat un mateix, esdevé fe cega perquè no hi ha auto-realització. Tot i així, no descarto que darrera la fe d’algú altre hi hagi veritat i per tant la respecto però no la puc adoptar sinó, aleshores, si la faig meva.., seria fe cega.

   1. Creença: és una suposició
   2. Experiència: és una vivència
Fe 
nom femení
1 Virtut del cristianisme que consisteix a creure en la paraula de Déu i en la doctrina de l'Església.
2 Conjunt d'idees i de creences d'una religió o d'una doctrina: la fe cristiana.
3 Confiança en persones o coses sense necessitat de demostrar que existeixen o que són bones o útils: és una notícia digna de fe.
4 Paraula o document que assegura que una cosa és certa: la fe de baptisme és el document que certifica que l'han batejat.
a fe o a fe de Déu Fórmula d'afirmació o de jurament emfàtica: a fe que és divertida, aquesta pel·lícula!
bona ( o mala) fe Bona o mala intenció o desig: va actuar de bona fe intentant arreglar la ràdio.
donar fe Afirmar la veritat d'una cosa de manera legal: el notari va donar fe de la venda.
fe d'errates Llista que s'afegeix de vegades en un llibre per indicar i corregir els errors que hi han aparegut: aquest llibre té tants errors que li cal una fe d'errates.
OBSERVACIÓ: El plural és fes.

FAITH

ecaceeb36a5b80ecc76f51b7cbfb4639

What is behind the word FAITH? belief or experience?

    1. If there is belief …, it may be blind faith.
    2. If there is experience …, surely there is conviction.

Personally, I prefer the faith that comes from one’s own experience, which does not have to be someone else’s experience, since what one experiences is his own realization, his own irrefutable truth; but, if someone’s experience is adopted as their own without having experienced it oneself, it becomes blind faith because there is no self-realization. However, I do not rule out that behind the faith of another there is truth and therefore I respect it but I cannot adopt it but, then, if I make it mine, it would be blind faith.

    1. Belief: It is an assumption
    2. Experience: it is an lesson live
Faith
female name (latin)
1 Virtue of Christianity that consists in believing in the word of God and in the doctrine of the Church.
2 Set of ideas and beliefs of a religion or a doctrine: the Christian faith.
3 Trust in people or things without the need to prove that they exist or that they are good or useful: it is news worthy of faith.
4 Word or document that ensures that one thing is certain: the faith of baptism is the document that certifies that you have been baptized.
to faith or to faith of God Formula of affirmation or emphatic oath: to faith that is funny, this movie!
good (or bad) faith Good or bad intention or desire: acted in good faith trying to fix the radio.
attest Affirm the truth of something legally: the notary attests to the sale.
Errata is a list that is sometimes added in a book to indicate and correct the errors that have appeared: this book has so many errors that it lacks an errata.
OBSERVATION: The plural is faiths.

FE

31368574235_337224c785_b

¿Qué hay detrás de la palabra FE? creencia o experiencia?

    1. Si hay creencia .., es posible que sea fe ciega.
    2. Si hay experiencia .., seguro que hay convicción.

Personalmente prefiero la fe salida de la propia experiencia, que no tiene por qué ser la experiencia ajena, ya que lo que uno experimenta es su propia realización, su propia verdad irrebatible; sino, si se adopta la experiencia de alguien como propia sin haberla experimentado uno mismo, se convierte en fe ciega porque no hay auto-realización. Sin embargo, no descarto que detrás de la fe de otro haya verdad y por lo tanto la respeto pero no la puedo adoptar sino, entonces, si la hago mía .., sería fe ciega.

    1. Creencia: es una suposición
    2. Experiencia: es una vivencia
Fe
nombre femenino
1 Virtud del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la Iglesia.
2 Conjunto de ideas y de creencias de una religión o de una doctrina: la fe cristiana.
3 Confianza en personas o cosas sin necesidad de demostrar que existen o que son buenas o útiles: es una noticia digna de fe.
4 Palabra o documento que asegura que una cosa es cierta: la fe de bautismo es el documento que certifica que la han bautizado.
a fe o a fe de Dios Fórmula de afirmación o de juramento enfática: a fe que es divertida, esta película!
buena (o mala) fe Buena o mala intención o deseo: actuó de buena fe intentando arreglar la radio.
dar fe Afirmar la verdad de algo de manera legal: el notario dio fe de la venta.
fe de erratas Lista que se añade a veces en un libro para indicar y corregir los errores que han aparecido: este libro tiene tantos errores que le hace falta una fe de erratas.
OBSERVACIÓN: El plural es fes.

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Desembre 2, 2019 by in REFLEXIONES DE VIDA and tagged , , , , , , , , , , , , .
%d bloggers like this: