lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

De tu a Tu//From you to You//De tú a Tú.

Trobar-se amb Déu ja no és una fal·làcia en aquests temps.

Déu es fa present en el teu silenci però no vol dir que sigui una presència literal. Ell diu que no és omnipresent. És la Seva vibració d’amor la que es fa present en el teu silenci mental; si més no, és imprescindible que et consideris ser l’ànima que dóna vida al teu cos, perquè sinó, no podries estar de tu a Tu amb Déu; Ell és l’Ànima Suprema i per tant has d’estar en les Seves mateixes condicions per trobar-t’hi.

Ell s’ha fet trobadís ara i no pas en cap més altre moment de la història humana, amb la missió concreta de despertar la consciència d’un nou món en alguns i, depenent del tarannà de cadascú, alliberar-nos del llast de les accions i pensaments que ens fan cometre errors, pecats, que ens fan patir com a ànimes. Ens prepara així, per poder estar lliures d’equipatge i volar lleugers quan sigui el moment de partir.

L’antic Raja Ioga de Bharat és el que Ell ensenya


Meeting God is no longer a fallacy in these times.

God is present in your silence but does not mean that it is a literal presence. He says He is not omnipresent. It is His vibration of love that is present in your mental silence; at least, it is essential that you consider yourself to be the soul that gives life to your body, because otherwise, you could not to be from you to You with God; He is the Supreme Soul and therefore you have to be in His same conditions to meet Him.

He has become easy to find now and not at any other time in human history, with the concrete mission of awakening the consciousness of a new world in some and, depending on the character of each one, freeing himself from the burden of the actions and thoughts that make usmistakes, sins, that make us suffer like souls. It prepares us so, to be free of luggage and fly light when it is time to leave.

The ancient Raja Yoga of Bharat is what He teaches.


Encontrarse con Dios ya no es una falacia en estos tiempos.

Dios se hace presente en tu silencio pero no quiere decir que sea una presencia literal. Él dice que no es omnipresente. Es Su vibración de amor la que se hace presente en tu silencio mental; cuando menos, es imprescindible que te consideres ser el alma que da vida a tu cuerpo, porque sino, no podrías estar de tú a Tú con Dios; Él es el Alma Suprema y por lo tanto tienes que estar en Sus mismas condiciones para encontrarte con Él.

Él ha se hecho encontradizo ahora y no en ningún otro momento de la historia humana, con la misión concreta de despertar la conciencia de un nuevo mundo en algunos y, dependiendo del carácter de cada uno, liberarse del lastre de las acciones y pensamientos que nos hacen cometer errores, pecados, que nos hacen sufrir como almas. Nos prepara así, para poder estar libres de equipaje y volar ligeros cuando sea el momento de partir.

El antiguo Raja Yoga de Bharat es lo que Él enseña

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: