lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

L’inquietant Antic Testament//The troubling Old Testament//El inquietante Antiguo Testamento.

charlton-heston-ten-commandments

Sempre m’ha interessat i alhora inquietat l’Antic Testament.

L’Antic Testament ens inculca una imatge de Déu d’un Ésser venjatiu implacable i despietat.., només pensar que una cosa així fos possible, ens deixaria a tots els humans a mercè d’un ésser molt poderós capaç d’infligir molt de dolor a uns altres éssers, que anomena “els seus fills”, incapaços de poder-li fer front. Això xoca de ple amb el concepte de que Déu és amor.

Avui reflexionava sobre un documental que vaig veure de passada sobre les deu plagues d’Egipte i encarant-lo amb el coneixement del Raja Ioga, n’he tret una conclusió que tranquil·litza per ser més coherent amb la naturalesa de Déu.

Segons la història de l’Antic Testament, Moisès tenia revelacions pel que fa a l’esdeveniment imminent de certes plagues que afectarien a Egipte i les va fer servir per poder demostrar que Déu estava a favor del poble israelita i així pressionar i causar terror a l’opressor per poder alliberar la seva gent de l’esclavatge.., i qui no usaria una informació tan eficaç i tan de primera mà com la que li havia arribat a ell?

Quan ens anem endinsant en el coneixement del Raja Ioga, anem coneixent la naturalesa de Déu i ens adonem que mai, Déu que és un Ésser de Llum, causaria dolor i sofriment a ningú ni causaria cap destrucció física en res; per tant la única explicació possible i basada en el coneixement del Raja Ioga és que Ell dóna visions a certes ànimes (persones) per reforçar la seva fe i per ser instruments per quelcom important; Ell dóna informació, premonició, etc., en forma de visions molt reals del futur, perquè Déu coneix plenament el cicle del món etern i repetitiu que sempre ha existit; passat, present i futur es fonen en la cronologia dels temps formant una roda que va repetint els mateixos fets.

The troubling Old Testament

I have always been interested me and at the same time troubled me by the Old Testament.

The Old Testament instills in us an image of God of a merciless and implacable vengeful Being .., just to think that something like that was possible, would leave us all humans at the mercy of a very powerful being capable of inflicting much pain on other beings, on those he calls “his children”, unable to cope with him. This clashes fully with the concept that God is love.

Today I was reflecting on a documentary that I saw passing on the ten plagues of Egypt and at facing him it with the knowledge of Raja Yoga, I have drawn at a conclusion that reassures to be more consistent with the nature of God.

According to Old Testament history, Moses had revelations regarding the imminent event of certain plagues that would affect Egypt and used them to be able to prove that God was in favor of the Israelite people and thus press and cause terror to the oppressor in order to free his people from slavery.., and who would not use information as effective and as firsthand as what had come to him?

When we go into the knowledge of Raja Yoga, we know the nature of God and we realize that never, God who is a Being of Light, would cause pain and suffering to anyone or cause any physical destruction in anything; therefore the only possible explanation and based on the knowledge of Raja Yoga is that He gives visions to certain souls (people) to reinforce their faith and for being instruments for something important; He gives information, premonition, etc., in the form of very real visions of the future, because God fully knows the cycle of the eternal and repetitive world that has always existed; past, present and future merge in the chronology of the times forming a wheel that repeats the same facts.

El inquietante Antiguo Testamento

Siempre me ha interesado i al mismo tiempo inquietado el Antiguo Testamento.

El Antiguo Testamento nos inculca una imagen de Dios de un Ser vengativo implacable y despiadado.., sólo pensar que algo así fuera posible, nos dejaría a todos los humanos a merced de un ser muy poderoso capaz de infligir mucho dolor a otros seres, a los que llama “sus hijos”, incapaces de poderle hacer frente. Esto choca de lleno con el concepto de que Dios es amor.

Hoy reflexionaba sobre un documental que vi de paso sobre las diez plagas de Egipto y encarándolo con el conocimiento del Raja Yoga, he sacado una conclusión que tranquiliza por ser más coherente con la naturaleza de Dios.

Según la historia del Antiguo Testamento, Moisés tenía revelaciones con respecto al evento inminente de ciertas plagas que afectarían a Egipto y las usó para poder demostrar que Dios estaba a favor del pueblo israelita y así presionar y causar terror al opresor para poder liberar su gente de la esclavitud.., y quien no usaría una información tan eficaz y tan de primera mano cómo la que le había llegado a él?

Cuando nos vamos adentrando en el conocimiento del Raja Yoga, vamos conociendo la naturaleza de Dios y nos damos cuenta que nunca, Dios que es un Ser de Luz, causaría dolor y sufrimiento a nadie ni causaría ninguna destrucción física en nada; por lo tanto la única explicación posible y basada en el conocimiento del Raja Yoga es que Él da visiones a ciertas almas (personas) para reforzar su fe y por ser instrumentos para algo importante; Él da información, premonición, etc., en forma de visiones muy reales del futuro, porque Dios conoce plenamente el ciclo del mundo eterno y repetitivo que siempre ha existido; pasado, presente y futuro se funden en la cronología de los tiempos formando una rueda que va repitiendo los mismos hechos.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: