lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

SÓC//AM//SOY

9.2JO SÓC.., sense cap adjectiu, verb, pronom, article.., res més.

PUNTS 1/1/2020: *Una ànima no pertany a cap religió*

Aquesta és una afirmació molt profunda si s’hi pensa intensament, perquè el concepte ànima ha estat usat, d’una manera o altra, per totes les religions com a motivació espiritual; l’ànima és esperit, allò que no es pot palpar ni observar.  A banda d’això, sí que molts de nosaltres intuïm que no tot comença i s’acaba en la matèria, el cos.

Però l’únic ésser que ens pot aclarir el concepte ànima, és Quí no deixa mai aquesta consciència de ser una ànima degut a que mai obté un cos en el món físic com ho fem tots nosaltres, ànimes encarnades en fetus que després neixen i es converteixen en éssers combinats de matèria i d’esperit. L’hem anomenat Déu, que de fet no sabem ben bé què vol dir (Molt sovint Déu es concebut como el creadorsobrenatural i supervisor del univers).  Per tant, després de totes les històries que arrosseguen totes les religions al seu darrera, l’únic que preval, l’únic que en queda de tot plegat, és l’ànima, l’únic important de de bo, la consciència eterna, de ser jo mateix, despullada de tota creença:  JO SÓC.., sense cap adjectiu, verb, pronom, article.., res més.

AM1 (1)I AM.., without any adjective, verb, pronoun, article.., nothing more.

POINTS 01/01/2020:  * A soul does not belong to any religion *

This is a very deep statement if you think about it intensely, because the soul concept has been used, in one way or another, by all religions as spiritual motivation; the soul is spirit, which cannot be touch or observed. Apart from this, yes, many of us intuit that not everything begins and ends in matter, the body.

But the only being that can clarify the concept of soul, is Who never leaves this awareness of being a soul because he never gets a body in the physical world as we all do, souls embodied in fetuses that are then born and become in combined beings of matter and spirit. We have called him God, who in fact does not know very well what he means (Often God is conceived as the supernatural creator and supervisor of the universe). Therefore, after all the stories that drag all religions behind them, the only thing that prevails, the only thing that remains of all this, is the soul, the only really important thing, the eternal consciousness, of being myself, stripped of all beliefs: I AM.., without any adjective, verb, pronoun, article.., nothing else.

SOYdoclib.pngYO SOY.., sin ningún adjetivo, verbo, pronombre, artículo.., nada más.

PUNTOS 01/01/2020:  * Un alma no pertenece a ninguna religión *

Esta es una afirmación muy profunda si se piensa en ello intensamente, porque el concepto alma ha sido usado, de una manera u otra, por todas las religiones como motivación espiritual; el alma es espíritu, lo que no se puede palpar ni observar. Aparte de esto, sí que muchos de nosotros intuimos que no todo empieza y termina en la materia, el cuerpo.

Pero el único ser que nos puede aclarar el concepto alma, es Quién no deja nunca esta conciencia de ser un alma debido a que nunca obtiene un cuerpo en el mundo físico como lo hacemos todos nosotros, almas encarnadas en fetos que luego nacen y se convierten en seres combinados de materia y de espíritu. Le hemos llamado Dios, que de hecho no sabemos muy bien qué quiere decir (A Menudo Dios es concebido como el creadorsobrenaturaly supervisor del universo). Por lo tanto, después de todas las historias que arrastran todas las religiones a sus espaldas, lo único que prevalece, lo único que queda de todo ello, es el alma, lo único importante de verdad, la conciencia eterna, de ser yo mismo, despojada de toda creencia: YO SOY.., sin ningún adjetivo, verbo, pronombre, artículo.., nada más.

qui-soc-miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: