lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Mala companyia//Bad Company//Mala compañía.

 

Pot ser que alguna vegada ens sentim amenaçats per dins.., com si hi hagués quelcom inquietant que fes sentir-nos insegurs.

PUNTS 15/1/2020: * Protegiu-vos de la mala companyia*

La mala companyia pot causar molts problemes, pot desestabilitzar-nos en un tres i no res. Potser estem tranquils, fins i tot alegres.., i en un instant tot se’n va a norris.., què ha passat? Què és la mala companyia? Poden ser persones que influeixin amb el seu estat al nostre estat, però això es pot veure a venir, al menys al principi que aquella persona comença a pronunciar les seves primeres paraules, o les mirades.., o els gestos, fins i tot, ens revelen les seves intencions. Tanmateix hi ha una mala companyia.., que no la veiem a venir: els nostres pensaments negatius, de por, de rancúnia, de sospita, de menys prear-nos a nosaltres mateixos.., van minant-nos per dins, ens treuen l’alegria de viure. No els hem de permetre; hem de protegir-nos d’ells tal com ens aconsella el Pare de l’ànima. Com? En el moment que ens adonem de la nostra tristesa.., és el moment de tallar-ho en sec: “Jo no vull sentir-me així” “Jo tinc tot el dret de ser feliç” “Sóc el creador d’aquests pensaments que m’ensorren.., per tant, també els puc descrear, i ho faig, així és!”
La pràctica de la meditació diària ens permet obrir la consciència a aquests atacs propis. Ens cal connectar amb nosaltres mateixos per tenir un espai de calma i asserenar la ment. En aquesta connexió ens renovem i prenem l’energia que ens cal per reeixir.

Bad Company

We may ever feel threatened inside.., as if there was something disturbing that made us feel insecure.

POINTS 01/15/2020: * Protect yourself from bad company *

Bad company can cause many problems, it can destabilize us in a heartbeat. Maybe we are calm, even happy.., and in an instant everything goes to hell.., what 1528acf0f13068499dc2331a88be1154happened? What is bad company? They may be people who influence with their state in our state, but this can be seen coming, at least at the beginning that person begins to pronounce their first words, or looks.., or even gestures, reveal their intentions. However there is a bad company.., that we do not see it coming: our negative thoughts, of fear, of resentment, of suspicion, of less belittling ourselves.., they are undermining inside, they take away the joy of living. We should not allow them; we must protect ourselves from them as the Father of the soul advises us. How? The moment we realize our sadness.., it is time to cut it drastically: “I do not want to feel this way” “I have every right to be happy” “I am the creator of these thoughts that sink me .., therefore, I can also des-create them, and I do, so it is! “
The practice of daily meditation allows us to open awareness to these own attacks. We need to connect with ourselves to have a space of calm and appease the mind. In this connection we renew and take the energy we need to overcome it.

Mala compañía

Puede que alguna vez nos sintamos amenazados por dentro.., como si hubiera algo inquietante que hiciera sentirnos inseguros.

PUNTOS 15/1/2020: * Protegeos de la mala compañía *

La mala compañía puede causar muchos problemas, puede desestabilizarnos en un santiamén. Quizás estamos tranquilos, incluso alegres.., y en un instante todo se nos va al garete.., ¿qué ha pasado? ¿Qué es la mala compañía? Pueden ser personas que influyan con su estado en nuestro estado, pero esto se puede ver venir, al menos al principio que esa persona comienza a pronunciar sus primeras palabras, o las 682761764_739625miradas.., o los gestos, incluso, nos revelan sus intenciones. Sin embargo hay una mala compañía.., que no la vemos a venir: nuestros pensamientos negativos, de miedo, de rencor, de sospecha, de menos menospreciarnos a nosotros mismos .., van minando por dentro, nos sacan la alegría de vivir. No los debemos permitir; debemos protegernos de ellos tal como nos aconseja el Padre del alma. ¿Cómo? En el momento que nos damos cuenta de nuestra tristeza.., es el momento de cortarlo en seco: “Yo no quiero sentirme así” “Yo tengo todo el derecho de ser feliz” “Soy el creador de estos pensamientos que me hunden.., por tanto, también los puedo descrear, y lo hago, ¡así es! “
La práctica de la meditación diaria nos permite abrir la conciencia a estos ataques propios. Necesitamos conectar con nosotros mismos para tener un espacio de calma y serenar la mente. En esta conexión nos renovamos y tomamos la energía que necesitamos para superarlo.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: