lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Una petita caixa//A small box//Una pequeña caja.

Reflexió de la Setmana  18 de gener de 2020unnamedUna petita caixa

L’objectiu de tot ésser humà és tenir un bon nivell de vida i qualitat de vida. Per això, el nostre èmfasi s’ha posat, principalment, en millorar el món exterior; millorar els nostres ordinadors, fabricar vehicles més ràpids, tenir millors cases i treballs, aconseguir major riquesa i millors relacions. Tot això és essencial.
No obstant això, en la societat i en el nostre sistem educatiu, al que es dóna molt poca importància és a la vida interior, és a dir, a allò que succeeix en la ment i a com responem a les situacions externes. Fins i tot en el camp de la psicologia, es fan pocs esforços per educar les persones en els assumptes de la ment.
La nostra vida interior és el que experimentem tot el temps, de manera que aquesta falta d’educació pot reduir la qualitat de les nostres vides de manera significativa. Una persona pot tenir riquesa, però si no comprèn la dinàmica interna, pot tenir una vida d’ansietat o depressió. Quan una persona té una ment sana i una vida interior rica, automàticament serà més eficient per millorar la seva vida exterior.
Una manera fàcil d’explicar el que passa és veure el món físic en la imatge d’una petita caixa. Quina és la naturalesa d’aquesta caixa? Què està succeint al seu interior que és rellevant per a nosaltres? Tot, dins, és impredictible. No sabem què li passarà en el pròxim minut. El canvi és la llei en aquesta caixa. A més, tot arriba a la seva fi i alguna cosa nova comença.
En un món així, si creem encara que sigui la més mínima aferrament, el sofriment està garantit; si creem fins i tot una expectativa de qualsevol tipus, això ens portarà tristesa. Però, tenim una opció. Igual que podem veure els canvis en un jardí, podem veure aquest món més gran dins de la caixa com a observadors, sense expectatives ni aferraments.
Així, l’ésser es recorda a si mateix que és un convidat, que no posseeix res i, per tant, no perd res dins d’aquesta caixa; participa en la realització d’accions en la caixa però sap que és un convidat allà.

Extracte de el llibre:
Creant sentit,
La comprensió pot canviar el món,
Ed. BKIS
Dr. Prashant Kakoday

Weeck Reflection     january  18,  2020unnamedA small box

The goal of every human being is to have a good standard of living and quality of life. To that end, our emphasis has been mainly on improving the outside world; improve our computers, manufacture faster vehicles, have better houses and jobs, get more wealth and better relationships. All this is essential.
However, in society and in our educational system, what is given very little importance is the inner life, that is, what happens in the mind and how we respond to external situations. Even in the field of psychology, few efforts are made to educate people in matters of the mind.
Our inner life is what we experience all the time, so this lack of education can reduce the quality of our lives significantly. A person may have wealth, but if he does not understand the internal dynamics, he may have a life of anxiety or depression. When a person has a healthy mind and a rich inner life, he will automatically be more efficient in improving his outer life.
An easy way to explain what happens is to see the physical world in the image of a small box. What is the nature of this box? What is happening inside that is relevant to us? Everything, inside, is unpredictable. We do not know what will happen in the next minute. Change is the law in this box. In addition, everything comes to an end and something new begins.
In such a world, if we create even the slightest attachment, suffering is guaranteed; if we create even an expectation of any kind, it will bring us sadness. But, we have a choice. Just as we can see the changes in a garden, we can see this larger world inside the box as observers, without expectations or attachments.
Thus, the being reminds himself that he is a guest, that he has nothing and, therefore, loses nothing inside this box; He participates in the performance of actions in the box but knows that he is a guest there.

Excerpt from the book:
Making sense,
Understanding can change the world,
Ed. BKIS
Dr. Prashant Kakoday

Reflexión de la Semana  18 de enero 2020    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: