lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

NAMASTE//नमस्ते//NAMASTE

IMG_20200130_172559718

NAMASTE:  jo saludo a la llum que hi ha en tu

Aquesta és una salutació de profund respecte on es reconeix que el que mereix consideració és l’ésser que hi ha dins l’humà, és a dir, dins d’aquell cos.

En la Índia hi ha un intens sentit espiritual que ens hauria de fer reflexionar, tot i que ara, majoritàriament no son conscients de tot el representen alguns conceptes, con ara aquesta salutació que es propicien uns als altres i es diuen com automatisme social; igual que aquí a l’occident quan diem “adeu”.

Tal con la seva dita “Tot i que es mori la mare, menjeu halva” (un dolç),  sembla ben bé una irrespectuositat, ja que no ve de gust celebrar res quan es mor quí t’ha portat al món, aquí també hi ha implícit el coneixement de que “aquella llum que hi ha en tu”  que es diu en la salutació de  Namasté, ens porta a intuïr que l’ésser que ens feia el paper de mare, se n’ha anat d’aquell cos on ja no hi havia més oportunitat de vida, a un altre per iniciar una nova vida. D’aquí ve la celebració que no s’accepta perquè no es compren que siguem més que un cos que no és més que un vestuari addquat per fer un paper determinat en el teatre de la vida.

De fet, quan algú que ens estimem mor.., el cor plora i fa plorar als ulls perquè la seva absència serà irreparable, a menys que acceptem que som ànimes que tenim papers diferents en cada cos que prenem, cada vegada que renaixem.

NAMASTE: I greet the light in you

This is a greeting of deep respect where it is recognized that what deserves consideration is the being that is within the human, that is, within that body.

In India there is an intense spiritual sense that should make us reflect, although now, they are mostly unaware of everything some concepts represent, such as this greeting that they favor each other and as social automatism; same as here in the west when we say “goodbye”.

Such a cone his saying “Although the mother dies, eat halva” (a sweet), it seems exactly disrespectful, since you don’t feel like celebrating anything when dies who has brought you into the world, here is also implicit knowledge of that “that light that is in you” that is said in the greeting of Namaste, leads us to intuit that the being who played us the role of mother, left that body where there was no more chance of life, to another to Start a new life. Hence the celebration that is not accepted because it is not understood that we are more than a body that is nothing more than a suitable wardrobe to play a specific role in the theater of life.

In fact, when someone we love dies .., the heart cries and makes the eyes cry because their absence will be irreparable, unless we accept that we are souls that have different roles in each body we take, every time we are reborn.

NAMASTE: yo saludo a la luz que hay en ti

Este es un saludo de profundo respeto donde se reconoce que lo que merece consideración es el ser que hay dentro del humano, es decir, dentro de ese cuerpo.

En la India hay un intenso sentido espiritual que nos debería hacer reflexionar, aunque ahora, mayoritariamente no son conscientes de todo lo representan algunos conceptos, como este saludo que se propician unos a otros y como automatismo social; igual que aquí en occidente cuando decimos “adiós”.

Tal cono su dicho “A pesar de que se muera la madre, comed halva” (un dulce), parece exactamente una irrespetuosidad, ya que no apetece celebrar nada cuando se muere quién te ha traído al mundo, aquí también hay implícito el conocimiento de que “aquella luz que hay en ti” que se dice en el saludo de Namasté, nos lleva a intuir que el ser que nos hacía el papel de madre, se fue de aquel cuerpo donde ya no había más oportunidad de vida, a otro para iniciar una nueva vida. De ahí la celebración que no se acepta porque no se comprende que seamos más que un cuerpo que no es más que un vestuario adecuado para hacer un papel determinado en el teatro de la vida.

De hecho, cuando alguien que amamos muere .., el corazón llora y hace llorar a los ojos porque su ausencia será irreparable, a menos que aceptemos que somos almas que tenemos papeles diferentes en cada cuerpo que tomamos, cada vez que renacemos.

qui-soc minimini2 comments on “NAMASTE//नमस्ते//NAMASTE

  1. Meteoedu
    febrer 1, 2020

    🙏 Namaste

    M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: