lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Criticar//Criticize//Criticar.

Man hand showing forefinger

Estem en un món on la crítica és ben vista.

SLOGAN 21/2/20:  *Criticar a algú també és causar-li pesar instantàniament a ell o a ella.*

No cal criticar a algú al seu davant perquè les vibracions negatives li arribin; encara que estigui lluny li arriben a distància i li fan l’efecte negatiu; però també és com un boomerang. Hi ha la dita: “quan senyales a algú hi han tres dits que et senyalen a tu mateix.”

Criticize

15968110-7993710-0-2ImageOther-article--0-1502953296-1502953302-0-1503912250-0-1503937112-1503937115-650-1-1503937115-650-04f9ebaa03-1505312995

We are in a world where criticism is well seen.

SLOGAN 2/21/20: * Criticizing someone is also causing him or her to instantly grief.*

You don’t have to criticize someone in front of him so that the negative vibrations to reach him; although he are far away they reach him at a distance and make him the negative effect; but it’s also like a boomerang. There is the saying: “when you point to someone there are three fingers that point to yourself.”

Criticar

inside_out_sadness___disney_pixar

Estamos en un mundo donde la crítica esta bien vista.

SLOGAN 21/2/20: * Criticar a alguien también es causarle pesar instantáneamente a él o ella. *

No hay que criticar a alguien delante suyo para que las vibraciones negativas le lleguen; aunque esté lejos le llegan a distancia y le hacen el efecto negativo; pero también es como un boomerang. Hay el dicho: “cuando señalas a alguien hay tres dedos que te señalan a ti mismo.”

qui-soc minimini%d bloggers like this: