lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Símbols i literalitat//Symbols and literality//Símbolos y literalidad.

giphy

En tota religió existeixen el símbols que integren un missatge i la majoria de les vegades es pren literal erròniament.

PUNTS 22/2/20: *Es mostra el món sencer en la boca de Krishna la mantega simbolitza el món; els que lluiten entre ells també lluiten per la mantega; esparadís mostra una bola de mantega en la boca de Krishna.*

També podríem fixar-nos amb el simbolisme dels àngels i dels dimonis: ni uns tenen ales, ni els altres tenen cues físiques. Ni uns son all’a dalt ni els altres son allà baix entre flames.

Pel que fa a la simbologia de la mantega a la boca de Krishna i d’ell mateix, en podríem dir que és la metàfora de l’esforç que ha de fer l’ésser humà per canviar el concepte que té d’ell mateix i que té del món ara sumit en la polaritat, o més ben dit en la bipolaritat: tan aviat terrorífic, com, en extrema felicitat, en successions molt ràpides que el converteixen en fals. I, dels que lluiten per la mantega (una història de dos micos que es barallaven per un tros de mantega i que mentrestant un tercer se la va endur aprofitant que estaven ocupats en la lluita), en podríem dir que fa referència a les guerres per la hegemonia del Planeta, les dues potències que se la volen endur i que mentrestant quí se l’endurà de veritat serà la força del silenci (meditació/ioga) i no pas la força de les armes.

L’eslògan, “quan tu canvies el món canvia”, ens diu que som creadors del món en general, sinó, penseu per un moment.., si cadascú pren determinació de canviar-se a si mateix.., com canviarà el món al nostre voltant? El món tal com està ara, l’hem construït amb el pensament de cadascú de nosaltres, aquesta és la força creadora, aquesta és la força que passa per damunt de les armes. La força física farà mal però no canviarà res per gaire temps, ho veiem al llarg de la història de les guerres.., tanmateix el poder del silenci, que ens fa conscients de la realitat i del món que volem, ho transformarà tot, doncs no hi ha més gran energia que la del pensament determinat.

Symbols and literality

la-guerra-espiritual-de-angeles-y-demonios-a-traves-de-los-siglos-portada-768x432

In every religion there are symbols that integrate a message and most of the time it is taken literally wrong.

POINTS 2/22/20: * The whole world is shown in Krishna’s mouth the butter krishna-robando-mantequilla-copiasymbolizes the world; those who fight among themselves also fight for butter; a ball of butter is shown in Krishna’s mouth. *

We could also look at the symbolism of angels and demons: nor ones are having wings, nor others are having physical tails. Nor ones are up there, nor the others are down there, between flames.

As for the symbology of butter in the mouth of Krishna and himself, we could say that it is the metaphor of the effort that the human being must make to change the concept that he has of himself and that he has of the world now immersed in the polarity, or rather in bipolarity: as soon terrifying, as, in extreme happiness, in very rapid successions that make it false. And, of those who fight for butter (a story of two monkeys fighting for a piece of butter and in the meantime a third took it taking advantage of the fact that they were busy fighting), we could say that it refers to the wars for hegemony of the Planet, the two Potencys that want to take her and that meanwhile who will really take her will be the force of silence (meditation/yoga) and not the force of weapons.

The slogan, “when you change the world changes”, it tells us that we are creators of the world in general, but, think for a moment.., if each one makes determination to change himself.., how will the world change to Around us? The world as it is now, we have built with the thought of each one of us, this is the creative force, this is the force that go above weapons. The physical force will make damage but it will not change anything for a long time, we see it throughout the history of wars.., however the power of silence, which makes us aware of the reality and the world we want, will transform everything, for there is no greater energy than that of determined thought.

Símbolos y literalidad

75240dba871b2f968679391e2413aa16

En toda religión existen símbolos que integran un mensaje y la mayoría de las veces se toma literal erróneamente.

PUNTOS 22/2/20:*Se muestra el mundo entero en la boca de Krishna la mantequilla simboliza el mundo; los que luchan entre ellos también luchan por la mantequilla; se muestra una bola de mantequillaangelesydemonios en la boca de Krishna. *

También podríamos fijarnos con el simbolismo de los ángeles y de los demonios: ni unos tienen alas, ni los otros tienen colas físicas. Ni unos estan allá arriba ni los otros estan allá abajo entre llamas.

En cuanto a la simbología de la mantequilla en la boca de Krishna y de él mismo, podríamos decir que es la metáfora del esfuerzo que debe hacer el ser humano para cambiar el concepto que tiene de sí mismo y que tiene del mundo ahora sumido en la polaridad, o mejor dicho en la bipolaridad: tan pronto terrorífico, como, en extrema felicidad, en sucesiones muy rápidas que lo convierten en falso. Y, de los que luchan por la mantequilla (una historia de dos monos que se peleaban por un trozo de mantequilla y entretanto un tercero se la llevó aprovechando que estaban ocupados en la lucha), podríamos decir que hace referencia a las guerras por la hegemonía del Planeta, las dos potencias que se la quieren llevar y que mientras tanto quién se lo llevará de verdad será la fuerza del silencio (meditación/yoga) y no la fuerza de las armas.

El eslogan, “cuando tú cambias el mundo cambia”, nos dice que somos creadores del mundo en general, sino, pensad por un momento.., si cada uno toma determinación de cambiarse a sí mismo.., ¿cómo cambiará el mundo a nuestro alrededor? El mundo tal como está ahora, lo hemos construido con el pensamiento de cada uno de nosotros, esta es la fuerza creadora, esta es la fuerza que pasa por encima de las armas. La fuerza física hará daño pero no cambiará nada por mucho tiempo, lo vemos a lo largo de la historia de las guerras.., sin embargo el poder del silencio, que nos hace conscientes de la realidad y del mundo que queremos, lo transformará todo, pues no hay mayor energía que la del pensamiento determinado.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: