lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Un pont en el temps i l’eternitat//A bridge in time and eternity//Un puente en el tiempo y la eternidad.

Reflexió de la Setmana  21 de març  de  2020 

DibujoUn pont en el temps i l’eternitat

Les persones escolten als àngels i senten la seva presència cada vegada més. Aquesta és una manera com els àngels serveixen, amb la seva presència; no han de parlar. Es mouen de forma molt especial; apareixen i desapareixen. Però quan apareixen, encara que sigui per un segon, les persones senten la presència de Déu i perceben l’esperança. A causa que els àngels són missatgers, porten el missatge de l’amor de Déu. Són protectors, capaços de protegir l’ànima humana de si mateixa. No necessitem protecció dels altres tant com la necessitem de nosaltres mateixos.
Un àngel és també un guia que diu “No vagis per aquest costat” o “No tinguis aquest pensament o sentiment”. El àngel diu: “Mira on ets, estàs encallat. No vols canviar?”. El àngel també és un sanador, atorgant-nos els seus propis sentiments, actituds i virtuts. Per exemple, la seva paciència cura la ira i la seva estabilitat cura la desconfiança.
Quan una persona està estable i ancorada, altres poden confiar en ell o ella. Així, un àngel ensenya a l’humà com sanar, dient: “Tingues tant respecte per tu mateix que ja no necessitis comparar-te amb ningú. Tingues tanta levitat que mai t’amarguis. Tingues tanta generositat que mai més necessitis pensar o parlar de les debilitats dels altres. Tingues la comprensió que pots fer que el passat sigui passat. I tingues tanta humilitat que puguis aprendre de tot i mai ser una víctima “.
L’àngel et xiuxiuejarà tot això. Podem obtenir això directament de Déu si som prou forts, però de vegades no estem molt ben sintonitzats, i és llavors que un àngel ajuda. Així és com un àngel sana.
Un àngel és un pont entre el temps i l’eternitat, entre la humanitat i Déu, entre el vell i el nou -un àngel és un punt d’intersecció, formant un pont real pel qual molts poden creuar.

Extracte de el llibre:
L’Home que Va estimar als Àngels,
Ed. BKIS
Anthony Strano

Week Reflection    march   21 ,   2020 

DibujoA bridge in time and eternity

People listen to angels and feel their presence more and more. This is one way that angels serve, with their presence; they don’t have to speak. They move in a very special way; appear and disappear. But when they appear, even for a second, people feel the presence of God and perceive hope. Because angels are messengers, they bring the message of God’s love. They are protectors, capable of protecting the human soul from itself. We do not need protection from others as much as we need it from ourselves.
An angel is also a guide who says “Don’t go that way” or “Don’t have that thought or feeling.” The angel says, “Look where you are, you’re stuck. Don’t you want to change?” The angel is also a healer, giving us his own feelings, attitudes and virtues. For example, your patience cures anger and your stability cures mistrust.
When a person is stable and anchored, others can trust him or her. Thus, an angel teaches the human how to heal, saying: “Have so much respect for yourself that you no longer need to compare yourself with anyone. Be so light that you never become bitter. Be so generous that you never need to think or speak about the weaknesses of Others. Have the understanding that you can make the past past. And be so humble that you can learn from everything and never be a victim. ”
The angel will whisper all that to you. We can get this directly from God if we are strong enough, but sometimes we are not very well tuned, and it is then that an angel helps. This is how an angel heals.
An angel is a bridge between time and eternity, between humanity and God, between the old and the new – an angel is a point of intersection, forming a real bridge that many can cross.

Excerpt from the book:
The Man Who Loved Angels
Ed. BKIS
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  21 de marzo 2020    

www.brahmakumaris.es
brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
www.youtube.com/channel/UCR1XE71EuesXzxzwSdm8r3g
twitter.com/Bkbarcelona

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: