lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Àngels de pau//Angels of peace//Ángeles de paz.

671D51AA-4FD7-4B99-968B-06BC3E71A731-72183-000011331412CB5B

Tinguem una mica de cura per nosaltres mateixos de que les constants i insistents notícies que durant tot el dia irrompen per tots els mitjans dins de casa, no constitueixin una sobrecàrrega que ens provoqui un estat de xoc o d’alarma constant.

ESSÈNCIA 28/3/20: *Romangueu molt cautelosos de la influència de la mala companyia. Feu el servei de purificar aquest món amb el poder del silenci.*

Què és la mala companyia? Els nostres pensaments negatius poden ser la pitjor mala companyia perquè ni ens adonem que ens estem fent mal a nosaltres mateixos; fins i tot ens poden provocar malestar. Al mantenir-nos sota una constant allau de notícies adverses i preocupants ens provoquen això mateix: pre- ocupació, i no parar de donar voltes a pensaments que drenen la nostra energia; ens ocupen la ment i no ens permeten assolir un estat calmat per poder pensar i decidir correctament.

En aquests moments en que el món està sota aquesta amenaça.., el millor que podem fer és protegir-nos d’això, de l’amenaça, de una forma serena, i també, permetre’ns un espai de temps de meditació o reflexió per entrar en la nostra pau interior i oferir-la a tot el món; en aquest moment hi ha moltes persones que la necessiten, siguem doncs, aquests àngels de pau que es necessiten ara i escampem amb la ment els nostres millors desitjos al món.

Angels of peace

Let us be a little careful for ourselves that the constant and insistent news that burst throughout the day by all means inside the house, do not constitute an overload that causes us to be in a state of shock or constant alarm.

20775f4cfd3fcc22b7897812a423cdb0ESSENCE 3/28/20: * Be very cautious of the influence of bad company. Do the service of purifying this world with the power of silence.*

What is bad company? Our negative thoughts can be the worst bad company because we do not even realize that we are hurting ourselves; they can even cause us discomfort. By keeping ourselves under a constant avalanche of adverse and worrying news, they cause us the same: pre-occupation, and not stopping turning thoughts that drain our energy; they occupy the mind and do not allow us to reach a calm state to be able to think and decide correctly.

In these moments when the world is under this threat.., the best thing we can do is protect ourselves from that, from the threat, in a serene way, and also, allow ourselves a time of meditation or reflection to enter our peace interior and offer it to everyone; at this moment there are many people who need it, so let us be these angels of peace who are needed now and spread our best wishes with the mind at the world.

Ángeles de paz

angel-47

Tengamos un poco de cuidado por nosotros mismos de que las constantes e insistentes noticias que durante todo el día irrumpen por todos los medios dentro de casa, no constituyan una sobrecarga que nos provoque un estado de shock o de alarma constante.

ESENCIA 28/3/20: * Permaneced muy cautelosos de la influencia de la mala compañía. Haced el servicio de purificar este mundo con el poder del silencio. *

¿Qué es la mala compañía? Nuestros pensamientos negativos pueden ser la peor mala compañía porque ni nos damos cuenta de que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos; incluso pueden provocar malestar. Al mantenernos bajo una constante avalancha de noticias adversas y preocupantes nos provocan eso mismo: pre-ocupación, y no parar de dar vueltas a pensamientos que drenan nuestra energía; nos ocupan la mente y no nos permiten alcanzar un estado calmado para poder pensar y decidir correctamente.

En estos momentos en que el mundo está bajo esta amenaza.., lo mejor que podemos hacer es protegernos de eso, de la amenaza, de una forma serena, y también, permitirnos un espacio de tiempo de meditación o reflexión para entrar en nuestra paz interior y ofrecerla a todo el mundo; en este momento hay muchas personas que la necesitan, seamos pues, estos ángeles de paz que se necesitan ahora y esparzamos con la mente nuestros mejores deseos al mundo.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: