lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Una mostra del paradís//A taste of paradise//Una muestra del paraíso.

ozono-2

El món vell, les actuals formes de fer i de pensar ja estan obsoletes, ara tenim una mostra de com serà el món renovat.., però primer s’han de fer els canvis dins nostre. Sinó.., aquesta aparent calma durarà com el vol d’un ocell al passar davant els nostres ulls.

PUNTS 1/4/20:  *El Pare ve i renova el món vell; Ell no crea un món nou*.

És cert que ens meravellem pel silenci (altres s’espanten d’ell) per l’augment de piular dels ocellets que han tornat a aparèixer per la ciutats.., i per l’aparició d’altres animals salvatges solts entre els carrers. Possiblement ens sorprenguin les aigües cristal·lines de Venècia i també de cop entendre que els éssers humans som una espècie de plaga per la natura.., ara ho hem vist. Les nostres formes de vida són molt agressives, ara ho entenem, ara que tot respira una pau embolcallant. No és més cert que tot això ens mostri un indici del que ha de ser el nostre món; ho veiem en la pràctica.., però sobren molts asfalts, perquè els paviments estan esperant a ser trepitjats una altra vegada, per a això s’han estès per tot arreu compartimentant tots els espais naturals.., ho comprovem quan tenim la sort d’observar el vagareig inesperat d’un sorprès cervatell, despistat i ensumant en l’aire als humans sense entendre què ha passat. No obstant això.., també entenem que un món millor serà així, tranquil afable pacífic i integrat amb la natura. No pot ser d’una altra manera. Ara hi ha el torn de veure com s’ho arreglen els governants del món i nosaltres els ciutadans.., per contribuir a mantenir aquesta mostra que ara per ara ens ha donat la natura.

En el punt d’avui hi ha la clau: Déu no crea un nou món sinó que el renova en el nostre intel·lecte al donar-nos El Seu coneixement del Raja Ioga a hores d’ara, i, així, començar a canviar les nostres pautes de comportament: pensament, discurs i accions. “Quan jo canvio el món canvia”.

A taste of paradise

Los-canales-de-Venecia-vuelven-a-tener-aguas-cristalinas-Coronavirus_loqueva-11

The old world, the current ways of doing and thinking are already obsolete, now we have a sample of how the renewed world will be.., but first changes must be made within us. If not.., this apparent calm will last like the flight of a bird as it passes before our eyes.

POINTS 04/01/20: *The Father comes and renews the old world; He does not create a new world *.

It is true that we marvel at the silence (others are scared of it) by the increasing chirping of the little birds that have reappeared in the cities.., and by the appearance of other wild animals loose in the streets. Possibly we are amazed by the crystalline waters of Venice and also suddenly understand that human beings are a kind of plague for nature.., now we have seen it. Our ways of life are very aggressive, now we understand it, now that everything breathes an enveloping peace. It’s not more true, that all this shows us a trace of what our world must be; we see it in practice.., but it remain many asphalts, because the pavements are waiting to be stepped on again, for this they have spread everywhere dividing all the natural spaces.., we check it when we are lucky enough to observe the unexpected scampering of a surprised fawn, clueless and sniffing humans in the air without understanding what has happened. However.., we also understand that a better world will be like this, calm, gentle, peaceful and integrated with nature. It can not be any other way. Now it is time to see how the world’s rulers and we, the citizens, get ready to help maintain this sample that nature has given us today.

At today’s point there are the key: God does not create a new world but rather renews in our intelect it by giving us His knowledge of Raja Yoga at this time and thus begin to change our patterns of behavior: thought, speech and actions. “When I change the world changes”.

Una muestra del paraíso

4mfd7q5j-720

El mundo viejo, las actuales formas de hacer y de pensar ya están obsoletas, ahora tenemos una muestra de cómo será el mundo renovado.., pero primero se deben hacer los cambios dentro de nosotros. Sino.., esta aparente calma durará como el vuelo de un pájaro al pasar ante nuestros ojos.

PUNTOS 01/04/20: *El Padre viene y renueva el mundo viejo; Él no crea un mundo nuevo *.

Es cierto que nos maravillamos por el silencio (otros se asustan de él) por el aumento de piar de los pajarillos que han vuelto a aparecer por la ciudades..,  y por la aparición de otros animales salvajes sueltos entre las calles. Posiblemente nos asombren las aguas cristalinas de Venecia y también de golpe entender que los seres humanos somos una especie de plaga para la naturaleza.., ahora lo hemos visto. Nuestras formas de vida son muy agresivas, ahora lo entendemos, ahora que todo respira una paz envolvente. No es más cierto que, todo ello nos muestre un atisbo de lo que ha de ser nuestro mundo; lo vemos en la práctica.., pero sobran muchos asfaltos, porque los pavimentos estan esperando a ser pisados otra vez, para ello se han extendido por doquier compartimentando todos los espacios naturales.., lo comprobamos cuando tenemos la suerte de observan el correteo inesperado de un sorprendido cervatillo, despistado y olisqueando en el aire a los humanos sin entender qué ha ocurrido. Sin embargo.., también entendemos que un mundo mejor será así, tranquilo apacible pacífico y integrado con la naturaleza. No puede ser de otra forma. Ahora está el turno de ver cómo se arreglan los gobernantes del mundo y nosotros los ciudadanos.., para contribuir a mantener esta muestra que hoy por hoy nos ha dado la naturaleza.

En el punto de hoy está la clave: Dios no crea un nuevo mundo sino que lo renueva en nuestro intelecto al darnos Su conocimiento del Raja Yoga en estos momentos y así empezar a canviar nuestras pautas de comportamiento: pensamiento, discurso y acciones. “Cuando yo cambio el mundo cambia”.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: