lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Edificar la calma//Build calm//Edificar la calma.

Reflexió de la Setmana  4 d’abril    de  2020   DibujoEdificar la calma

Edificar la calma en el nostre interior requereix d’uns fonaments sòlids perquè sabem que, tard o d’hora, hem d’afrontar diferents reptes que formen part de el joc de la vida.
La clau està en aprendre a preparar-nos, enfortir-nos, assentar les bases necessàries per a poder disposar d’estabilitat interior per resistir la tempesta, que no és altra cosa que una part del viatge i, habitualment, aporta una lliçó valuosa que hem de saber llegir i interpretar adequadament.
Els fonaments de l’edifici de la calma té a veure amb la nostra pròpia identitat: com ens veiem a nosaltres mateixos. És a dir, amb quina imatge ens estem identificant mental i emocionalment.
D’una banda, hi ha el que veritablement som, el que són la nostra naturalesa, les nostres qualitats i valors autèntics. De l’altra, una construcció que podríem anomenar el personatge o ego.
El personatge s’identifica amb diferents elements externs que van construint una imatge de nosaltres mateixos: la nacionalitat, el gènere, l’aspecte, l’edat, la professió, el nivell econòmic i cultural.., i, també, s’identifica i dóna suport en què els resultats són els desitjats i aconsegueix el que vol, quan les relacions responen a les seves expectatives, llavors se sent satisfet.
Tots els hàbits que ens treuen la calma sorgeixen d’aquesta consciència errònia d’un mateix, són hàbits i actituds derivats del procés d’identificació amb una imatge distorsionada i equivocada de qui som.
La presència de qualsevol indicador negatiu en el nostre estat d’ànim: irritació, impaciència, desgrat.., és un clar indici que estem atrapats en la consciència limitada del nostre ego personatge; afectats i influenciats per les escenes i les situacions que ens envolten.
Necessitem desconnectar-nos de l’adquirit i circumstancial per començar a connectar amb la nostra autèntica essència. Fer una parada reflexiva i deixar que la nostra atenció descansi en el present ens ajudaran a començar a percebre la nostra veritable naturalesa interior.
En aquells moments experimentem una serenitat, que ve de la profunditat de l’ésser, de la consciència, que es manifesta quan estem lliures de la identificació amb cap paper, tasca o situació.

Extracte de el llibre:
Arquitectura de la calma,
Una guia pràctica per trobar la serenitat i l’equilibri interior
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas i Guillermo Simó

Week Reflection     april   4  ,    2020DibujoBuild calm

Building calm within ourselves requires a solid foundation because we know that sooner or later we have to face different challenges that are part of the game of life.
The key is to learn how to prepare ourselves, strengthen ourselves, lay the necessary foundations so that we have internal stability to resist the storm, which is nothing but a part of the journey and, usually, brings with it a valuable lesson that we must know how to read and interpret properly.
The foundation of the building of calm has to do with our own identity: how we see ourselves. That is, with what image are we identifying mentally and emotionally ourselves.
On the one hand, there is who we truly are, what our nature is, our authentic qualities and values. On the other, a construction that we could call the character or ego.
The character identifies with different external elements that build an image of ourselves: nationality, gender, appearance, age, profession, economic and cultural level.., and also identifies and supports that the results are desired and you get what you want, when relationships meet your expectations then you are satisfied.
All the habits that take away our calm arise from this erroneous awareness of oneself, they are habits and attitudes derived from the process of identification with a distorted and mistaken image of who we are.
The presence of any negative indicator in our mood: irritation, impatience, displeasure.., is a clear indication that we are trapped in the limited consciousness of our character ego; affected and influenced by the scenes and situations around us.
We need to disconnect from the acquired and circumstantial to start connecting with our authentic essence. Taking a reflective stop and letting our attention rest on the present will help us begin to perceive our true inner nature.
In those moments we experience a serenity, which comes from the depths of being, of consciousness, which manifests itself when we are free from identification with any role, task or situation.

Excerpt from the book:
Architecture of calm,
A practical guide to finding serenity and inner balance
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas and Guillermo Simó

Reflexión de la Semana  4 de abril 2020    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: