lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Essencialment éssers espirituals//Essentially spiritual beings//Esencialmente seres espirituales.

Reflexió de la Setmana  16 de maig de 2020   unnamed (1)Essencialment éssers espirituals

Amb el pas dels anys, les innombrables situacions en què he hagut de donar el meu nom, adreça, telèfon, edat, nivell acadèmic, ocupació i nacionalitat, han reforçat el sentiment que jo sóc aquesta identitat temporal.
Després de repetir milers de vegades aquests aspectes a mi mateix i als altres, s’han arrelat tan profundament en mi que jo no tinc dubtes que sóc aquest conjunt de coordenades físiques i res més. L’irònic és que aquesta auto-identificació errònia és el resultat inevitable de les meves constants temptatives per sentir-me més segur. Les situacions i altres persones em presenten les seves respectives etiquetes i jo mateix me les enganxo.
Aquestes etiquetes són les restriccions imposades sobre el jo veritable per l’anomenat ésser inferior o ego. Dins d’aquests límits, m’acomodo i continuo vivint de tal manera que fins i tot em desacredito en qualsevol existència fora d’ells. Si em classifico d’acord amb els adjectius relacionats amb la forma física, em transformo en un terreny abonat per al prejudici, la parcialitat i el fanatisme.
Amb una visió més elevada i veritable, el prejudici sexual, racial, cultural, religiós i social poden evitar-se amb facilitat. El desenvolupament de la visió de germanor basat en la certesa que, després qualsevol dels adjectius esmentats a dalt, jo i els altres som essencialment éssers espirituals, m’ajuda a eliminar la intolerància.
Comprenc que, com a entitats conscients, tot i posseir característiques personals diferents que determinen la nostra individualitat, tots nosaltres tenim els mateixos drets per a gaudir, de la millor manera possible, de la nostra existència a la Terra.

Extracte de el llibre:
Un viatge per la consciència humana,
L’última frontera,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Week Reflexión    may 16,   2020   unnamed (1)Essentially spiritual beings

Over the years, the innumerable situations in which I have had to give my name, address, telephone number, age, academic level, occupation and nationality, have reinforced the feeling that I am that temporary identity.
After repeating those aspects thousands of times to myself and to others, they have become so deeply ingrained in me that I have no doubt that I am that set of physical coordinates and nothing else. The irony is that this misidentification is the inevitable result of my constant attempts to feel more secure. The situations and other people present their respective labels to me and I hook me them to myself.
These labels are the restrictions imposed on the true self by the so-called lower self or ego. Within these limits, I settle and continue living in such a way that I even discredit myself in any existence outside of them. If I classify myself according to adjectives related to physical form, I become a fertile ground for prejudice, partiality and fanaticism.
With a higher and truer vision, sexual, racial, cultural, religious and social prejudice can be easily avoided. The development of the brotherhood vision based on the certainty that, after any of the adjectives mentioned above, I and the others are essentially spiritual beings, helps me to eliminate intolerance.
I understand that as conscious entities, despite having different personal characteristics that determine our individuality, we all have the same rights to enjoy, in the best possible way, our existence on Earth.

Excerpt from the book:
A journey through human consciousness,
The last frontier,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana  16 de mayo 2020    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: