lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Tantra: la iniciació i el guru – Swami Satyananda Saraswati//Tot procés de canvi comença amb l’amor pur/Todo proceso de cambio empieza con el amor puro/Every process of change starts with the pure love.

https://www.youtube.com/watch?v=Czy5TIbmHnQ

TOT PROCÉS DE CANVI.., COMENÇA AMB L’AMOR PUR.

El poder de la Shakti: l’energia de Déu. El gurú et mostra un camí per a transcendir la ment mitjançant directrius (de vegades molt doloroses) que trenquen amb els costums arrelats i el sentiment de possessió. Quan parla de la iniciació és molt interessant perquè parla de que moltes vegades succeeix naturalment, tan sols amb una mirada del gurú, i, de sobte despertes. És meravellós quan passa això, però és molt més sorprenent quan et passa en solitud i quan menys t’ho esperes, sense cap intermediari (gurú). El poder de la Shakti ha actuat perquè estàs en un procés d’elevació que en aquell precís instant s’accelera com si pugessis amb un ascensor ultra ràpid. De sobte ho veus tot molt clar, entens el procés de la vida i de la mort, de la existència, del perquè de tot plegat, ja no queden dubtes i reconeixes aquella energia (la Shakti) que t’ho ha permès, reconeixes a Déu. A partir d’aquest moment de claredat.., te’n voldries anar amb Ell perquè la vida mundana ja no t’atrau; però encara no és la hora, tal com diu Swami Satyananda: “estem en Kaliyuga”, vindrà aquest moment però encara hem de aprofitar aquest cos d’aquesta vida d’aquest últims temps, per elevar-nos i despertar aquí, no allà. Déu se serveix d’ànimes elevades (gurus, homes sants, religiosos molt entregats), per donar visions a través d’ells, la Shakti, l’energia Divina i ens diu que no s’han d’adorar els gurús perquè això crea dependència. Quan has assolit la claror, has de buscar la veritat en la meditació profunda; o sigui, connectar amb el Satgurú, el Professor, el Pare, de l’ànima (Déu l’únic per a tothom), que ens anirà donant la força suficient per poder seguir i assolir l’estar pur, un procés que durarà fins el final: el teu propi estat satopradhan.


TODO PROCESO DE CAMBIO .., EMPIEZA CON EL AMOR PURO.

El poder de la Shakti: la energía de Dios. El gurú te muestra un camino para trascender la mente mediante directrices (a veces muy dolorosas) que rompen con las costumbres arraigadas y el sentimiento de posesión. Cuando habla de la iniciación es muy interesante porque habla de que muchas veces sucede naturalmente, tan sólo con una mirada del gurú, y, de repente despiertas. Es maravilloso cuando pasa esto, pero es mucho más sorprendente cuando te pasa en soledad y cuando menos lo esperas, sin ningún intermediario (gurú). El poder de la Shakti ha actuado porque estás en un proceso de elevación que en ese preciso instante se acelera como si subieras con un ascensor ultra rápido. De repente lo ves todo muy claro, entiendes el proceso de la vida y de la muerte, de la existencia, del porqué de las cosas, ya no quedan dudas y reconoces aquella energía (la Shakti) que te lo ha permitido, reconoces a Dios. A partir de este momento de claridad.., te gustaría irte con Él porque la vida mundana ya no te atrae; pero todavía no es la hora, tal como dice Swami Satyananda: “estamos en Kaliyuga”, vendrá este momento pero todavía tenemos que aprovechar este cuerpo de esta vida de estos últimos tiempos, para elevarnos y despertar aquí, no allá. Dios se sirve de almas elevadas (gurús, hombres santos, religiosos muy entregados), para dar visiones a través de ellos, la Shakti, la energía Divina, y nos dice que no se han de adorar los gurús porque esto crea dependencia. Cuando has alcanzado la claridad, debes buscar la verdad en la meditación profunda; o sea, conectar con el Satgurú, el Profesor, el Padre, del alma (Dios el único para todos), que nos irá dando la fuerza suficiente para poder seguir y alcanzar el estado puro, un proceso que durará hasta el final: tu propio estado satopradhan.


EVERY PROCESS OF CHANGE … STARTS WITH THE PURE LOVE.

The power of Shakti: the energy of God. The guru shows you a way to transcend the mind through guidelines (sometimes very painful) that break with ingrained customs and the feeling of possession. When he talks about initiation it is very interesting because he talks about that many times it happens naturally, just with guru’s glance, and suddenly you wake up. It is wonderful when this happens, but it is much more surprising when it happens to you in solitude and when you least expect it, without any intermediary (guru). The power of the Shakti has acted because you are in a process of elevation that at that precise moment accelerates as if you were going up in an ultra-fast elevator. Suddenly you see everything very clear, you understand the process of life and death, of existence, of the why of things, there are no doubts and you recognize that energy (the Shakti) that has allowed you it, you recognize God . From this moment of clarity.., you would like to go out with Him because worldly life no longer attracts you; but the time is not yet, as Swami Satyananda says: “we are in Kaliyuga”, this moment will come but we still have to take advantage of this body of this life of these last times, to rise and awaken here, not there. God uses high souls (gurus, holy men, very dedicated religious), to give visions through them, the Shakti, the Divine energy, and tells us that gurus are not to be worshiped because this creates dependency. When you have reached clarity, you must seek truth in deep meditation; that is, connect with the Satguru, the Teacher, the Father, of the soul (God the only one for all), who will give us enough strength to be able to continue and reach the pure state, a process that will last until the end: your own satopradhan state.

ver el resto del blog aquí: https://lavalldelespiritualitat.wordpress.com/2020/05/12/tantra-la-iniciacio-i-el-guru-swami-satyananda-saraswati/comment-page-1/?unapproved=31297&moderation-hash=4daf309393f736caa9a8932c7e633ad4#comment-31297

https://www.youtube.com/watch?v=YDIB9GzoQ60&w=420&h=237

qui-soc minimini 

La vall de l'espiritualitat

Abraçades de pau,

Joan Carles Lara

View original post

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: