lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Tornar a confiar plenament/Fully re-trust/Volver a confiar plenamente.

Reflexió de la Setmana  23 de maig de 2020 unnamedTornar a confiar plenament

Un dels nostres majors desafiaments quotidians és la presa de decisions. La vida ha adquirit tal ritme que, a diferència de les generacions precedents, cada dia hem de prendre centenars de decisions, ja siguin petites o importants.
El procés d’arribar a una decisió o elecció pot ser lent, groller i pesat, o ràpid, subtil i lleuger. És la diferència que hi ha entre el pensament racional i l’intuïtiu. El pensament racional és l’ús mesurat de la raó, de la lògica gradual, que sospesa les possibilitats i les probabilitats, que sovint es basa en l’experiència per arribar a una conclusió racional.
D’altra banda, el pensament intuïtiu implica escoltar aquesta veueta serena de la nostra saviesa innata, que ens parla des de la profunditat de la nostra consciència. Aquest pensament és instantani i no requereix cap explicació lògica o racional. La veu de la intuïció ens parla tot el temps tractant de guiar-nos, però no tenim el silenci per escoltar-la.
Els pensaments negatius, els records dolorosos, les percepcions equivocades, que hem après, atropellen la nostra capacitat d’escoltar. No obstant això, un advertiment: la nostra intuïció no sempre té raó, ja que de vegades pot estar influenciada per l’error.
La meditació serena la ment i els records, i ens proporciona el silenci interior per escoltar la nostra saviesa i la nostra consciència i ser guiats per elles. Amb el temps, podem tornar a confiar plenament en aquesta veu, que ens servirà, particularment, en el nostre propi despertar i desenvolupament espiritual.

Extracte del llibre:
A la llum de la meditació,
Una guia per a meditar,
Assolir el desenvolupament espiritual,
Ed. Kier
Mike George

Week Reflexión       may  23,    2020 unnamedFully re-trust

One of our biggest daily challenges is decision making. Life has acquired such a rhythm that, unlike previous generations, every day we have to make hundreds of decisions, whether small or important.
The process of arriving at a decision or choice can be slow, rude and heavy, or fast, subtle and light. It is the difference that mediates between rational and intuitive thinking. Rational thinking is the measured use of reason, of gradual logic, which balances possibilities and probabilities, which often relies on experience to reach a rational conclusion.
On the other hand, intuitive thinking involves listening to that serene little voice of our innate wisdom, which speaks to us from the depths of our consciousness. This thought is instantaneous and does not require any logical or rational explanation. The voice of intuition speaks to us all the time trying to guide us, but we lack the silence to listen to it.
Negative thoughts, painful memories, wrong perceptions, which we have learned, overwhelm our ability to listen. However, a caveat: our intuition is not always right, since it can sometimes be influenced by error.
Meditation calms the mind and memories, and gives us inner silence to listen to and be guided by our wisdom and consciousness. Over time, we can fully trust that voice again, which will serve us, particularly, in our own awakening and spiritual development.

Excerpt from the book:
In the light of meditation,
A guide to meditate,
Achieve spiritual development,
Ed. Kier
Mike George

Reflexión de la Semana  23 de mayo 2020    

qui-soc miniminiDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: