lumminiscències

La contínua búsqueda de una misma

Reflexiones Esp. Bk’s -2020-

 1. La llum de tot ésser/The light of all being/La luz de todo ser
 2. Lliure per a traçar nous camins/Free to chart new paths/Libre para trazar nuevos caminos
 3. El got mig ple/The glass half full/El vaso medio lleno
 4. Escullo veure les estrelles/I choose to see the stars/Escojo ver las estrellas
 5. La porta d’entrada a la calma/The gateway to calm/La puerta de entrada a la calma
 6. L’Ajuda de l’Àngel/The Angel’s Help/La Ayuda del Ángel
 7. Tornar a confiar plenament/Fully re-trust/Volver a confiar plenamente.
 8. Essencialment éssers espirituals//Essentially spiritual beings//Esencialmente seres espirituales.
 9. Un corrent positiu//A positive current//Una corriente positiva.
 10. Una obertura cap a Déu//An opening to God//Una apertura hacia Dios.
 11. El potencial invisible//The invisible potential//El potencial invisible.
 12. Entreteixits, com els fils d’un tapís//Interwoven, like the threads of a tapestry//Entretejidos, como los hilos de un tapiz.
 13. Edificar la calma//Build calm//Edificar la calma.
 14. Sentir-me agraït//Feel me grateful my self//Sentirme agradecido.
 15. Un pont en el temps i l’eternitat//A bridge in time and eternity//Un puente en el tiempo y la eternidad.
 16. La curació interior//Inner healing//La curación interior.
 17. Paradoxes de la vida//Paradoxes of life//Paradojas de la vida.
 18. La ilusión de creer que podemos posser algo o a álguien.La ilusión de creer que podemos posser algo o a álguien.
 19. Causa efecte//Cause effect//Causa efecto.
 20. Inspirador a cada pas//Inspiring at every step//Inspirador en cada paso.
 21. Ni tan sols és real!//It is not even real!//¡Ni siquiera es real!
 22. Darrere del vel…//Behind the veil…//Detrás del velo…
 23. Una petita caixa//A small box//Una pequeña caja.
 24. A un pensament de distància//At a thought away/A un pensamiento de distancia.

 25. …té lloc en silenci//…takes place in silence//…tiene lugar en silencio.
%d bloggers like this: